Information om udstykningskontrolskemaet

Geodatastyrelsen har udarbejdet en ny Vejledning om udstykningskontrollen, som kan ses her.

I matrikulære sager modtager landets kommuner et udstykningskontrolskema (UKS-skemaet) fra en landinspektør, hvor kommenen ved besvarelse af en række spørgsmål skal erklære, om en matrikulær forandring og den tilsigtede anvendelse af en et areal medfører forhold i strid med lovgivning, som kommunen administrerer. Vejledningen redegør generelt for rollefordelingen mellem landinspektør, kommune og Geodatastyrelsen, ligesom der til hvert spørgsmål på UKS-skemaet er knyttet vejledning til, hvilke retlige forhold kommunen skal være opmærksom på ved sin besvarelse.

Vejledningen knytter sig til reglerne i bekendtgørelse nr. 1447 af 29. november 2018 om udstykningskontrollen, der igen knytter sig til udstykningsloven § 20, stk. 1, 1. pkt.:

»Der må ikke ske udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, såfremt den matrikulære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse efter det oplyste vil medføre forhold i strid med anden lovgivning.

Oplysningspligt
Udstykningskontrolskemaet indeholder en række oplysningsfelter, som landinspektøren skal besvare med det formål, at kommunalbestyrelsen har de nødvendige oplysninger til, at kunne afgive erklæring efter § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om udstykningskontrollen. Hvis landinspektøren ikke har afgivet tilstrækkelige oplysninger til, at kommunalbestyrelsen kan erklære sig, kan kommunen returnere skemaet til landinspektøren med henblik på yderligere oplysning. Det er den enkelte kommune, der vurderer om oplysningerne i skemaet er tilstrækkelige for kommunens sagsbehandling.

Bemærkninger i kommunalbestyrelsens erklæring
Geodatastyrelsen må ikke registrere en sag i matriklen, hvis den matrikulære forandring eller tilsigtede anvendelse er i strid med anden lovgivning. Når kommunen besvarer skemaet, skal kommunen være opmærksom på, at der ikke må indsættes bemærkninger i besvarelsen, som kan give anledning til tvivl i Geodatastyrelsen, f.eks. om de nødvendige tilladelser er meddelt. Ved sådan tvivl vil skemaet blive returneret til landinspektøren, som må foretage en ny kommunal høring. Et eksempel herpå er, hvis kommunen erklærer, at et forhold ikke kræver tilladelse, men i bemærkningerne til besvarelsen skriver, at der skal søges tilladelse.

Besvarelse af spørgsmål
Når landinspektøren afgiver oplysninger i skemaet, forudsættes det at ske efter bedste evne på baggrund af landinspektørens egne undersøgelser af sagen. Formålet med landinspektørens besvarelse er, at landinspektørens faglige vurdering gengives til brug for kommunens sagsbehandling. For at vejlede landinspektøren til en fyldestgørende oplysning af sagen, er der sat hjælpetekster og obligatoriske felter ind i skemaet. Hjælpeteksterne fremkommer ved at placere cursoren over et spørgsmål. Det bemærkes, at der ikke hjælpetekster ved alle spørgsmål.
Som dokumentation for Geodatastyrelsen skal der efter § 1, stk. 1, i bekendtgørelse om udstykningskontrollen foreligge en erklæring fra kommunalbestyrelsen. Det er derfor kommunens besvarelse (kommunalbestyrelsens erklæring), der danner grundlag for registreringen i matriklen. Landinspektørens oplysninger i skemaet er alene et udtryk for landinspektørens faglige vurdering. Der behøver ikke være overensstemmelse mellem landinspektørens og kommunens besvarelse.
Når kommunen besvarer udstykningskontrolskemaet, skal svaret afspejle situationen på det tidspunkt, hvor kommunen underskriver skemaet. Hvis et forhold i en matrikulær sag kræver tilladelse, og tilladelsen meddeles under behandlingen af udstykningskontrolskemaet, skal kommunen erklære, at der ikke mangler tilladelse.

Vejlovgivningen
Hvis der i en matrikulær sag er overkørsel til kommunevej vil lov om offentlige veje være relevant for kommunen som vejmyndighed. Hvis der alene er direkte overkørsel til statsvej, har kommunen mulighed for at svare, at lov om offentlige veje ikke er relevant for kommunen som vejmyndighed. I skemaets hjælpetekst er angivet, at landinspektøren skal oplyse om adgang til offentlig vej og om overkørslen er inden for en afstand af henholdsvis 50 m og 100 m til en statsvej. Denne oplysning fra landinspektøren er obligatorisk og skal anvendes i både kommunens og Geodatastyrelsens sagsbehandling. Hvis kommunen vælger at behandle sagen uden oplysning om adgang til offentlig vej, må Geodatastyrelsen til sin egen sagsbehandling bede landinspektøren oplyse om adgangsforholdene på anden vis.

Kontakt

Område:Matrikel og Ejendomsregistrering