Landinspektørnævnet

Landinspektørnævnet er et uafhængigt klagenævn, som er nedsat af miljøministeren efter reglerne i landinspektørloven.

Landinspektørnævnet er en del af den offentlige forvaltning og derfor bl.a. omfattet af offentlighedsloven og forvaltningsloven. Nævnets medlemmer er undergivet lovgivningens regler om tavshedspligt.

Klager, som Landinspektørnævnet kan behandle.
Landinspektørnævnet behandler klager over praktiserende landinspektører vedrørende deres udførelse af arbejder, som forudsætter beskikkelse som landinspektør. Det drejer sig først og fremmest om matrikulære arbejder, f.eks. udstykning og afsætning af skel, som de har eneret til at udføre. Efter Landinspektørnævnets praksis behandler nævnet også klager over forsømmelser ved udførelse af andre arbejder, som efter lovgivningen skal udføres af en landinspektør med beskikkelse, f.eks. opdeling i ejerlejligheder, og klager over arbejder, som almindeligt og naturligt udføres af landinspektører, f.eks. bygningsafsætninger, der har relation til skelforhold.

Landinspektørnævnet behandler også klager over landinspektørassistenter med beskikkelse og landinspektørselskaber. Endvidere behandler Landinspektørnævnet klager over personer og selskaber fra andre EU/EØS-lande, som midlertidigt eller lejlighedsvis udfører matrikulære arbejder i Danmark.

En oversigt over Landinspektørnævnets medlemmer og deres funktionsperioder findes her.