Landinspektørvirksomhed på baggrund af udenlandske kvalifikationer

Efter EU rettens regler (bl.a. Anerkendelsesdirektivet og Servicedirektivet) er det muligt for borgere fra andre EU/EØS lande at praktisere som landinspektører i Danmark under iagttagelse af visse regler. Der skelnes mellem midlertidig og lejlighedsvis levering af tjenesteydelser (udøvelse af landinspektørvirksomhed), og etablering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer (beskikkelse som landinspektør).

Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af landinspektørvirksomhed
En EU borger, som er lovligt etableret som det, der svarer til en dansk landinspektør i en anden EU/EØS medlemsstat, kan udføre landinspektørvirksomhed i Danmark, under forudsætning af at der sker anmeldelse til Geodatastyrelsen, jf. landinspektørlovens § 4, stk. 2 – 4, og §§ 8 - 10 i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.m.

Etablering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer
Beskikkelse som landinspektør gives normalt på baggrund af en dansk landinspektøreksamen, men det er også muligt at opnå beskikkelse på baggrund af udenlandske uddannelseskvalifikationer og/eller erfaring med matrikulært arbejde opnået uden for Danmarks grænser.
Således er det efter Anerkendelsesdirektivet muligt at få anerkendt en udenlandsk eksamen, som i indhold og varighed svarer til den danske uddannelse som landinspektør (Cand. geom.). Praktisk erhvervserfaring fra udlandet kan - efter omstændighederne – ligeledes indgå i de 3 års praksistid, der kræves for at opnå beskikkelse som landinspektør i Danmark. Reglerne om etablering findes bl.a. i landinspektørloven § 1, stk. 4 – 7, og bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.m. §§ 5 og 6.
Tilsvarende regler gælder for borgere fra de nordiske lande, jf. § 5, stk. 6 i bekendtgørelse om beskikkelse som landinspektør m.m.
De generelle regler for anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer er desuden beskrevet på Styrelsen for Videregående Uddannelsers hjemmeside om lovregulerede erhverv.