Landinspektører med beskikkelse

Beskikkelse som landinspektør gives - efter ansøgning herom - af Geodatastyrelsen, på vegne af Klima-, Energi- og Forsyningsministeren

Her på siden kan du læse nærmere om betingelserne for at opnå beskikkelse som landinspektør, og om de særlige regler, der gælder for at opnå beskikkelse på baggrund af udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Beskikkelse som landinspektør 
Landinspektører med beskikkelse har en helt central rolle i ejendomsdannelsen og generelt i forbindelse med fysisk planlægning i Danmark, og har efter lovgivningen nogle særlige privilegier. Landinspektører med beskikkelse har således eneret til at udføre matrikulære arbejder - dvs. udstykning, arealoverførsel, afsætning af skel og sammenlægninger af fast ejendom, ligesom andre opgaver er omfattet af eneretten, som f.eks. opdeling af ejendomme i ejerlejligheder. Herudover har landinspektører med beskikkelse nogle særlige bemyndigelser i forhold til f.eks. tinglysningsloven og erklæringer i forhold til byggeri m.v.

Dansk landinspektøreksamen 
Beskikkelse som landinspektør forudsætter normalt en kandidatuddannelse som landinspektør (Cand. geom.), som p.t. alene udbydes af Aalborg Universitet. Vilkårene for at opnå beskikkelse på baggrund af en dansk landinspektøreksamen er beskrevet i denne vejledning.

Paradigme til brug for ansøgning om beskikkelse kan hentes her.

Udenlandske uddannelseskvalifikationer 
Det er også - under visse omstændigheder - muligt at opnå beskikkelse på baggrund af udenlandske uddannelseskvalifikationer, f.eks. efter reglerne i Anerkendelsesdirektivet.
Læs evt. mere på vores hjemmeside om landinspektørvirksomhed på baggrund af udenlandske kvalifikationer.

Midlertidig og lejlighedsvis udøvelse af landinspektørvirksomhed (Servicedirektivet) 
Personer og selskaber, som er lovligt etableret i andre EU/EØS-lande, kan midlertidigt og lejlighedsvist udøve landinspektørvirksomhed i Danmark, på nærmere bestemte vilkår.
Læs evt. mere på vores hjemmeside.

Ansvarsforsikring 
Det er en betingelse for udførelsen af matrikulære arbejder, at der er tegnet en lovpligtig ansvarsforsikring. 
Du kan læse mere om det her.

Landinspektørers oplysningspligt 
Geodatastyrelsen har udarbejdet et notat om landinspektører og landinspektørvirksomheders oplysningspligter, samt bilag med indberetningsskemaer - se notat og bilag.