FAQ Matriklens udvidelse og Ejerfortegnelsen

Spørgsmålene stammer blandt andet fra deltagerne i den nyligt afholdte slutbrugertest.

Generelle spørgsmål om Matriklens Udvidelse

Specielt om Samlet fast ejendom (på ERPO juni 2018)

Specielt om Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund (på ERPO marts 2019)

Specielt om Nyt udstykningskontrolskema

Generelt om EjerfortegnelsenGenerelle spørgsmål om Matriklens Udvidelse 

Hvordan tilføjes adresser til nye ejendomme?
Når sagens forandringer via Ejendomsregistreringsportalen udstilles på Datafordeleren, vil der blive igangsat en proces, der forsøger at beregne en repræsentativ adresse for ejendommen ud fra de adresser der er registreret i Danmarks adresseregister og vha. BBR data.
De præcise regler for valg af adresse afhænger af ejendomstypen.
Landinspektøren kan vælge at initiere processen med udstilling af data på Datafordeleren så snart sagen er i Ejendomsregistreringsportalen, og for sager med samlede faste ejendomme er initiering af denne proces en forudsætning for at den kommunale udstykningskontrol via portalen kan igangsættes.

Hvad sker hvis en sag skal ændres, mens den er hos kommunen?
I tilfælde af at sagen ”ikke bliver til noget”- noget som formodes at være relativt sjældent - skal landinspektøren bede kommunen om at returnere skemaet. Herefter kan landinspektøren annullere sagen.
Hvis landinspektørens kunde fx ønsker at ændre skellet, efter en sag er sendt til kommunen, skal sagen trækkes hjem fra kommunen og omarbejdes i MIA, men UKS kan bevares til sagen.
Hvis landinspektøren vurderer, at ændringen ikke kræver fornyet høring hos kommunen, så kan sagen godt sendes til Geodatastyrelsen uden dette og med det tidligere godkendte UKS.

Hvad sker der, hvis man sender en sag til godkendelse hos kommunen, og sagen efterfølgende skal omarbejdes?
Det burde der ikke være noget problem ved, hvis der kun er mindre ændringer i sagen. Når den omarbejdede MIA-sag bliver importeret, vil ERPO sammenligne de nye data med de eksisterende data i sagen, og derudfra forsøge at sikre, at de allerede tildelte BFE-numre bevares. Hvis der er lavet meget om i sagen, kan det dog ikke altid lade sig gøre at bevare BFE-numrene.
Det er landinspektørens vurdering, om ændringerne er af en karakter, som gør at sagen skal til fornyet udstykningskontrol hos kommunen. Hvis den ikke skal det, kan landinspektøren sagtens sende sagen ind til Geodatastyrelsen, og bliver ikke tvunget til fornyet høring hos kommunen.

Hvad kommer den tidlige udstilling af ejendomsdata til at betyde for dem, der i hidtil har anvendt servicen med Skel Under Tilblivelse? 
Skel Under Tilblivelse blev, som led i overgangen fra Kortforsyningen til Datafordeleren, lukket pr. 1. januar 2021. Geodatastyrelsen har i december 2020 orienteret offentlige myndigheder herom. Se Geodatastyrelsens orientering i dette brev.

Mens Skel Under Tilblivelse blev dannet allerede i forbindelse med CAD-import i MIA, er den tidlige udstilling på Datafordeleren først tilgængelig senere i forløbet, når MIA-sagen er udarbejdet og sagen er importeret i Ejendomsregistreringsportalen (ERPO). Ift. Skel Under Tilblivelse er den "tidlige" udstilling på Datafordeleren altså en lidt senere udstilling.

Den lidt senere udstilling på Datafordeleren har dog nogle andre fordele, som er efterspurgt af andre parter i grunddataprogrammet samt af finansbranchen:

  • Alle Matriklens objekter udstilles, herunder ejendomme med et entydigt ID i form af BFE-nr.
  • Der er mulighed for, via system-til-system-løsninger, at abonnere på specifikke "hændelser", dvs. opdateringer i data, f.eks. når en sag afsluttes.

På Datafordeleren vil de foreløbige matrikeldata være tilgængelige via WMS og WFS, hvoraf det af data vil fremgå om eksempelvis et matrikelskel er hhv. nyt, ændret eller udgår ifm. sagen:

Matriklen2 Gældende og Foreløbig - WFS | Datafordeler

Matriklen2 med historik WFS | Datafordeler

Matriklen2 Gældende og Foreløbig - WMS | Datafordeler

 

Hvordan bliver mulighederne for at søge i historikdata på matrikeldatabasen via Datafordeleren?  Kan man slå en historisk dato op for en ejendom og så få at vide, hvordan den så ud på det tidspunkt?                          
I forbindelse med, at Matriklens data kommer på Datafordeleren, vil der ikke blive overført historiske data. Der vil dog blive bygget historik op løbende fra tidspunktet for implementering af Ejendomsregistreringsportalen (juni 2018). Efter et stykke tid vil det derfor være muligt via web-services at slå en ejendom op og få at vide, hvordan den så ud på et bestemt tidspunkt – så længe tidspunktet ligger efter implementeringstidspunktet.

Hvordan tilføjes ejendomsnummer til nye ejendomme?
Ejendomsregistreringsportalen tildeler automatisk BFE-numre til nye ejendomme, når den får kendskab til dem. For samlede faste ejendomme vil det sige, når MIA-sagen uploades til Ejendomsregistreringsportalen. For ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund vil det være, når der er gennemført en forandring, der skaber ejendommen.
BFE-numrene tildeles fortløbende ud fra en fælles nummerrulle for alle tre ejendomstyper.

Hvad med ESR-numre? Dem får landinspektøren jo først når sagen kommer retur fra kommunen?
Samtidig med indførelse af Ejendomsregistreringsportalen bliver BFE-nummeret den autoritative identifikation af en fast ejendom. Der vil således ikke længere være behov for at landinspektøren indtaster ESR-numre i MIA.
ESR-nummeret er en identifikation af vurderingsejendommen. En vurderingsejendom kan som bekendt bestå af flere samlede faste ejendomme. Samlede faste ejendomme har allerede i dag i Matriklen et "SFE-nummer". I forbindelse med indførelse af Ejendomsregistreringsportalen vil de eksisterende SFE-numre blive til BFE-numre for de samlede faste ejendomme.

BFE-numre for nye ejendomme er let nok, men hvilke regler gælder for bevarelse eller tildeling af nye BFE-numre til ændrede ejendomme, fx ved sammenlægning?
Ligesom i dag er det op til landinspektøren i dialog med ejeren at afgøre, hvilken ejendom, der ved sammenlægning skal beholde sit ejendomsnummer.

Hvor finder man øvrige kort-temaer? Fx jordforurening og skovbyggelinje?
Alle temaer er ikke tændt som standard,, da det vil gøre kortet langsomt. Man skal derfor klikke på knappen "Støttemateriale" for at få yderligere temaer frem.

Hvad med rammepolygon, når man importerer måleblad i Ejendomsregistreringsportalen?
Når måleblade importeres i Ejendomsregistreringsportalen vil systemet automatisk beregne en rammepolygon ud fra koordinaterne i koordinatlisten. Dette skal således ikke udføres manuelt som i MIA.

Hvor angives afgiftsfritagelse fremover?
Det kan gøres enten i MIA som i dag eller i Ejendomsregistreringsportalen.
Afgiftsfritagelse kan angives i følgesedlen i MIA som i dag. Når sagen importeres til Ejendomsregistreringsportalen vil følgesedlen fra MIA inkl. eventuel afgiftsfritagelse blive overført til Ejendomsregistreringsportalen.
I Ejendomsregistreringsportalen er der mulighed for at redigere det tidligere overførte fra MIA og/eller at oprette en ny afgiftsfritagelse til følgesedlen.

Kan borgere sende sager ind?
Borgere har ikke adgang til Ejendomsregistreringsportalen, så det kan ikke lade sig gøre for nuværende. Det skal være en bruger med CVR-nr., det kan fx være en advokat, bank eller landinspektør.

Hvilke myndigheder er ansvarlige for de enkelte delprogrammer i grunddataprogrammet?
Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for grunddataprogrammet

  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for delprogram 1 for ejendomsdata
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for delprogram 2 for adressedata
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for delprogram 3 for grunddata for vandforvaltning og klimatilpasning
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for delprogram 4 for fri og effektiv adgang til geografiske data
  • CPR-administrationen i Økonomi- og Indenrigsministeriets departement er ansvarlig for delprogram 5 for effektiv grundregistrering af personer og færre kopiregistre
  • Erhvervsstyrelsen er ansvarlig for delprogram 6 for virksomhedsdata
  • Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering er ansvarlig for delprogram 7 for fælles distributionsløsning til grunddata (datafordeler)
  • Digitaliseringsstyrelsen er ansvarlig for delprogram 8 om effektiv udvikling og anvendelse af de fællesoffentlige grunddata (datamodellen)

Hvad er grunddata?
På hjemmesiden grunddata.dk beskrives Grunddata således: Det offentlige registrerer en række grundlæggende oplysninger om Danmark og danskerne: fast ejendom, adresser, veje og områder, vand og klima, geografi, personer og virksomheder. Disse registreringer kaldes grunddata og udgør Danmarks digitale råstof.

 Til toppen 

Specielt om samlet fast ejendom (ERPO juni 2018)

Skal arealanvendelse besvares for hvert matrikelnummer i en ejendom?
Nej, der kræves ikke besvarelse for hvert jordstykke i ejendommen, der kan svares for hele ejendommen

Hvordan kommer et umatrikuleret areal eller en umatrikuleret ejendom til at fremgå af matriklen, efter de er blevet matrikuleret?
Som andre ejendomme, der er en del af matriklen. Det kan være som jordstykke som en del af en bestemt fast ejendom eller det kan være som udskilt offentlig vej. 

Specielt om Ejerlejligheder og Bygning på fremmed grund (på ERPO marts 2019)

Vil der blive indført afgift på nye ejerlejligheder, igen?
Ja, der vil formodentlig blive genindført en betaling på nye ejerlejligheder, dog ikke en afgift, men et gebyr, for at dække de reelle omkostninger ved registreringen

Er der mulighed for at koble 1 ejerlejlighed til flere BBR-enheder?
Ja, det er muligt.

Vil der være kontrol for at ejerlejlighedsareal stemmer med BBR areal?
Der vil stadig kunne være forskellige arealer for hhv. ejerlejligheder (tidligere i Tingbogen – nu i Matriklen) og BBR arealer, da disse arealer har forskellige definitioner.

Kan andre end landinspektører oprette bygning på fremmed grund?
Principielt kan alle med CVR-nr. oprettes med adgang til Ejendomsregistreringsportalen som "Anden indberetter". Disse kan også kunne sende ejerlejlighed og bygning på fremmed grund sager ind, så længe de dokumenter der kræver underskrift af beskikket landinspektør er signeret af en sådan.

Til toppen

Specielt om Nyt udstykningskontrolskema 

Hvilke lovmæssige krav er der til kommunernes deltagelse i MU?
Udkast til bekendtgørelse om udstykningskontrollen, der forventes at skulle træde endeligt i kraft ved årsskiftet, bestemmer i § 1, stk. 3: "Kommunalbestyrelsens erklæring skal afgives digitalt i udstykningskontrolskemaet via Ejendomsregistreringsportalen. "

Denne regel er ministeren i lov nr. 80 af 24. januar 2017 bemyndiget til at udstede i medfør af en ny bestemmelse i udstykningslovens § 47a, der bestemmer følgende: "Energi-, forsynings- og klimaministeren kan fastsætte regler om, at kommunikation mellem beskikkede landinspektører, kommuner og andre offentlige myndigheder, der sker som led i behandlingen af sager om matrikulære forandringer, andre registreringer eller noteringer i matriklen, skal foregå digitalt. Ministeren kan herunder fastsætte regler om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur m.v."

Hvad sker der i forhold til UKS hvis en ejendom krydser kommunegrænsen?
Hvis en sag omfatter matrikulære ændringer i flere kommuner, vil systemet give landinspektøren mulighed for at udarbejde ét udstykningskontrolskema til hver kommune. Det vil være muligt at kopiere det første skema der udarbejdes og arbejde videre med det, når skemaet til anden kommune skal udarbejdes.
Der er ingen øvre grænse for hvor mange kommuner, der kan sendes skema til. Det vil afhænge af sagens indhold af ejendomme.

Til toppen 

Generelt om Ejerfortegnelsen

Hvorfor er der etableret et nyt register med ejerfortegnelse? Kunne det ikke være blevet etableret som en del af tingbogen?
I offentlig forvaltning er der mange steder brug for at vide, hvem der ejer og administrerer konkrete ejendomme. Der er fx i Danmark ikke pligt til at tinglyse sit ejerskab over en ejendom, hvorfor ikke alle ejerskaber er tinglyst. Ligeledes vil anmeldelsesdato og overtagelsesdato ved ejerskifte meget sjældent være sammenfaldende. Der vil således i nogle tilfælde være tale om et ”faktisk” ejerskab, som ikke er sammenfaldende med det tinglyste ejerskab. For at kunne varetage forvaltningsopgaver og beskatning af fast ejendom er der i mange år foretaget en mere komplet registrering af ejerskaber i ESR. Da ESR udfases med grunddataprogrammets implementering er der behov for at etablere et nyt register, der kan bibringe offentlig forvaltning oplysninger om ejerskaber. Det sker med etablering af Ejerfortegnelsen. Ligeledes vil Ejerfortegnelsen blive register for administratoroplysninger. Administratoroplysninger findes ikke i tingbogen.

I forbindelse med planlægning af ejendomsdataprogrammet blev det overvejet at implementere Ejerfortegnelsen som en del af Tingbogen. Nærmere analyse viste dog, at dette ville kræve omfattende lovændringer, som det blev vurderet ikke kunne gennemføres inden for grunddataprogrammets tidsplan. Derfor blev Ejerfortegnelsen etableret som et særskilt register. Langt de fleste opdateringer i Ejerfortegnelsen vil dog ske pga. af hændelser fra Tingbogen vedr. tinglyste ejerskifter.

Til toppen