FAQ Matriklen og landinspektører

Her finder du svar på de følgende spørgsmål:

Spørgsmål om matrikelkortet

Spørgsmål om vej

Spørgsmål om skel/ejendomsgrænser

Spørgsmål om matrikulære sager

Andre spørgsmål

Spørgsmål om matrikelkortet

Hvad er et matrikelkort? 
Matrikelkortet er et juridisk kortværk, som viser registrerede ejendomsgrænser, vejrettigheder, fredskovsbelagte arealer, strandbeskyttelseslinjer og klitfredede arealer for hele Danmark. Matrikelkortet viser også administrative grænser såsom ejerlavs-, kirkesogne-, kommune- og regionsgrænser.

Matrikelkortet viser ikke altid de synlige grænser i marken. I marken kan et skel eksempelvis være pløjet ned i marken, og en hæk er ikke nødvendigvis plantet lige netop i skellet. Matrikelkortet viser heller ikke altid de faktiske ejendomsgrænser. Der kan i praksis være sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og mål op på ny.

Matrikelkortet er et oversigtkort og kan derfor ikke alene afgøre et skels beliggenhed. 

Hvor kan jeg købe et matrikelkort? 
Geodatastyrelsen forhandler ikke længere matrikelkort og ejendomskort med et fast grafisk udtryk. Matrikelkortet kan dog ses på Geodatastyrelsens kortviser på kort.matrikel.dk, hvor der også er mulighed for at zoome i kortet og printe et kortudsnit.

Matrikelkort og ejendomskort med et fast grafisk udtryk f.eks. leveret på papir, i rasterformat eller som PDF samt matrikelkort i form af vektordata for én ejendom kan købes hos et landinspektørfirma. 

Hvor nøjagtigt er matrikelkortet? 
Nøjagtigheden i matrikelkortet er ikke ens over hele landet. Matrikelkortets nøjagtighed afhænger af det baggrundsmateriale, der er anvendt ved fremstillingen af det digitale kort. Nogle skel er indlagt efter mål og har en nøjagtighed på +/- 0,1m. Andre skel er indlagt ved digitalisering af de oprindelige matrikelkort, der er opmålt i slutningen af 1700-tallet. Her kan nøjagtigheden variere og kan i nogle tilfælde være +/- 20m. Unøjagtigheder i matrikelkortet kan indberettes her.

Ved at sammenstille matrikelkortet med andre typer kortværker (tekniske kort, topografiske kort, ortofotos eks.) vil der ofte være uoverensstemmelser. Det skyldes ikke nødvendigvis kortets unøjagtighed. Det kan også skyldes, at f.eks. en hæk ikke er plantet lige netop i skellet eller at der i praksis er sket ændringer, uden at landinspektøren har været ude og måle op på ny.

Jeg har fundet en fejl i matrikelkortet, hvad gør jeg? 
Oplysninger om fejl og mangler i matrikelkortet kan indberettes på vores supportside.

Kan jeg se arealer, der er kortlagt som forurenede, på matrikelkortet?  
Nej, du kan ikke se arealer med forurening på matrikelkortet. Udstrækningen af V2-jordforurening kan ses på Danmarks Miljøportal.
Hvis du ønsker yderligere oplysninger om arealer, der er kortlagt som forurenede, skal du kontakte din region - find din region på www.regioner.dk.

Er matrikelkortet landsdækkende? 
Den 1. oktober 2010 blev de kommunale matrikelmyndigheder overført fra Københavns og Frederiksberg kommuner til Geodatastyrelsen. Det betyder, at matriklen nu er landsdækkende. Henvendelser vedr. ejendomme i Københavns og Frederiksberg kommuner skal rettes til Geodatastyrelsen.

 

Til toppen

Spørgsmål om vej

Hvordan finder jeg ud af, hvem der har vejrettigheder ad en given vej? 
Der findes ikke et register over, hvem der har vejrettigheder ad en given vej. Hvis vejen er vist på matrikelkortet, kan Geodatastyrelsen i enkelte tilfælde oplyse, i hvilken anledning og til hvilket formål vejen er optaget på matrikelkortet. Hvis du ønsker, at Geodatastyrelsen udarbejder en redegørelse for matrikulære forhold, herunder om vejadgang på en ejendom, vil du blive opkrævet betaling herfor.

For at rekvirere en redegørelse, skal du derfor oprette en sag i Geodatastyrelsens support og angive de oplysninger, der er nødvendige for at opkræve betalingen.

Er der uenighed om vejrettigheder, skal du kontakte en advokat.

Har Geodatastyrelsen oplysninger om, hvem der er vejmyndighed for en given vej? 
Det fremgår ikke af matriklen, hvem som er vejmyndighed for en given vej. Langt de fleste offentlige veje er kommuneveje, og her er kommunalbestyrelsen vejmyndighed. For statsvejene (motorveje og landeveje) er Vejdirektoratet vejmyndighed. På Vejdirektoratets hjemmeside kan du se, hvem som er vejmyndighed for en given vej.

Kan jeg hos Geodatastyrelsen få oplyst, om en vej er offentlig eller privat? 
Geodatastyrelsen kan ikke svare på, hvorvidt et vejareal er offentligt eller privat. Kommunalbestyrelsen kan som vejmyndighed træffe beslutning om, hvorvidt en vej er offentlig vej eller privat fællesvej. Du skal derfor rette henvendelse til kommunen.

Viser matrikelkortet en nøjagtig vejbredde, som der findes i marken? 
Veje, der var vist på matrikelkortet ved matrikuleringen i 1844, er på kortet angivet med en beregningsbredde, uanset om vejen i marken var smallere eller bredere end angivet på kortet.

Veje kan, ved stadig brug, være blevet smallere eller bredere end angivet på matrikelkortet. Om det er den nuværende bredde af vejen, der skal fastholdes, afhænger af, om der er vundet hævd på den nuværende bredde. Hvis du ønsker svar på dette, kan du – for egen regning – kontakte en praktiserende landinspektør. Er der ikke enighed om vejens bredde, skal man kontakte en advokat.

Ifølge matriklen er mit vejareal ikke beregnet, hvad gør jeg? 
Det er ikke ualmindeligt, at et vejareal ikke er beregnet i matriklen. Hvis du ønsker at få vejarealet beregnet, skal du – for egen regning - kontakte en praktiserende landinspektør. 

Til toppen

Spørgsmål om skel/ejendomsgrænser

Hvad er et måleblad? 
Et måleblad dannes typisk i forbindelse med udstykningsprocessen. På målebladet er angivet mål til skel.

Fra 1950'erne blev der indført bestemmelser om, at opmålingen i forbindelse med udstykningssager, skulle vises på måleblade.

Et måleblad bruges bl.a. til at retablere skel, når skelafmærkningen i marken er forsvundet, eller der er tvivl om skellets beliggenhed. Hvis der opstår tvivl om et skels beliggenhed, er det målebladet, der er juridisk gældende. Det digitale matrikelkort er kun vejledende.

Hvordan får jeg oplysninger om målene til mine skel/ejendomsgrænser?
Fra den 5. marts 2014 kan der som udgangspunkt ikke længere rekvireres måloplysninger og indhold fra matrikulære sager via Geodatastyrelsens hjemmeside. Der henvises i stedet til en praktiserende landinspektør som er medlem af Praktiserende Landinspektørers Forening (PLF). Medlemmer af PLF har en hurtig, digital adgang til størstedelen af det matrikulære arkiv. Du kan læse mere om PLF og deres medlemmer her

Hvordan finder jeg ud af, hvor mit skel/ejendomsgrænse er? 
De praktiserende landinspektører har eneret til at fastslå det ejendomsretligt gældende skel. Du skal derfor – for egen regning – kontakte en praktiserende landinspektør. 

Hvad gør jeg, hvis jeg er uenig med min nabo om skellets placering? 
Uenighed om skellets placering skal afgøres ved en såkaldt skelforretning, som udføres af en praktiserende landinspektør.

Skellet/ejendomsgrænsen i marken passer ikke med oplysningerne fra målebladet. Hvad gør jeg? 
Der er ingen pligt til at løse en sådan konflikt. Hvis man ønsker opklaret, om det er skellet i marken, der er det ejendomsretligt gældende skel, eller om det er matriklens måloplysninger, der er gældende, skal man - for egen regning - kontakte en praktiserende landinspektør. 

Til toppen

Spørgsmål om matrikulære sager

Hvordan får jeg adgang til dokumenter i afsluttede matrikulære sager? 
De såkaldte registreringsmeddelelser fra den 1. september 2003 til d.d. finder du ved at søge i vores Registreringsmeddelelser.

I registreringsskrivelserne er meddelt de forandringer i matriklen, som er sket ved en given matrikulær sag. Ved godkendelse af en matrikulær sag sender Geodatastyrelsen en registreringsmeddelelse til den praktiserende landinspektør, tinglysningsdommeren og kommunalbestyrelsen samt evt. andre offentlige myndigheder.

Hvis du ønsker andre sagsdokumenter eller registreringsskrivelser fra før den 1. september 2003, kan du bestille dem her.

Hvor skal jeg rette henvendelse vedr. en aktuel matrikulær sag? 
Du skal henvende dig direkte til den praktiserende landinspektør, som behandler den matrikulære sag.

Er det muligt at få oplyst ekspeditionstiden for en matrikulær sag? 
Du finder en opgørelse over den aktuelle gennemsnitlige ekspeditionstid for behandling af matrikulære sager i denne oversigt. Desuden oplyses, hvornår den ældste uekspederede sag er indsendt til Geodatastyrelsen.

Hvis du ønsker oplysninger om status for en aktuel sag, er det bedst at kontakte den ansvarlige praktiserende landinspektør.

Hvor finder jeg oplysninger om matrikulære afgifter og gebyrer? 
Priser på matrikulære afgifter og gebyrer findes på Geodatastyrelsens hjemmeside under Matriklen, Priser og vilkår.

Til toppen

Andre spørgsmål

Hvordan kommer jeg i kontakt med en landinspektør? 
Du kan finde adresser og telefonnumre på landinspektørfirmaer på de Praktiserende Landinspektørers Forenings hjemmeside. Du kan også søge efter landinspektører på De Gule Sider .

Omkring valget af landinspektører er der intet krav om, at man skal benytte det landinspektørfirma, der ligger nærmest den berørte ejendom. Landinspektører fungerer ligesom alle andre private firmaer, hvor der frit kan vælges mellem de forskellige firmaer. Geodatastyrelsen anbefaler ikke bestemte landinspektørfirmaer.

Kan jeg finde et matrikelnummer på gst.dk? 
Det kan du via Geodatastyrelsens kortviser på kort.matrikel.dk.

Kan man få oplyst adressen på et matrikelnummer? 
I kortviseren kort.matrikel.dk kan du søge på et matrikelnummer og få det vist på kortet. Kortet viser matrikelnummerets beliggenhed, og hvis du slår Vejnavne og Husnummer til i menuen kan du få en idé om adressen, dog uden postnummer. Hermed kan du regne matrikelnummerets sandsynlige adresse ud. Herefter kan du dobbelttjekke ved at søge på adressen i tjenesten.

Du kan finde adresseoplysninger ved søgning på matrikelnummer på www.ois.dk eller www.tinglysning.dk.

Kan jeg få oplyst ejeren af et jordstykke/matrikelnummer på gst.dk? 
Nej, du kan ikke få oplyst ejeren af et jordstykke på Geodatastyrelsens hjemmeside. Ejeren kan findes ved at lave opslag i Tingbogen på www.tinglysning.dk eller via www.ois.dk .

Hvordan ophæver man landbrugspligten på en ejendom? 
Hvis landbrugsejendommens areal er mindre end 2 ha. og ejendommen er forsynet med en beboelsesbygning, kan landbrugspligten umiddelbart ophæves ved skriftlig henvendelse til Geodatastyrelsen med angivelse af ejendommens matr.nr. og ejerlav. Geodatastyrelsen anbefaler, at henvendelsen sker via e-boks, som sikker post. Alternativ kan henvendelsen ske til e-mail mat@gst.dk .

Hvis landbrugsejendommens areal er større end 2 ha, må vi henvise til Landbrugsstyrelsen, som kan give tilladelse til at ophæve landbrugspligten. Se på Landbrugsstyrelsens hjemmeside, hvordan du kontakter dem.

Hvor kan jeg se om der er landbrugspligt på en ejendom?
På hjemmesiden mingrund kan du finde oplysninger fra Matrikelregistret, herunder om en ejendom er landbrugsejendom.

Hvad menes der med ”at vinde hævd”? 
Der kan vindes hævd over et areal, hvis der i mindst 20 år er udøvet såkaldt ejers råden over et areal, og hvis brugen ikke har været begrundet i f.eks. en indgået aftale med ejeren af arealet. Hvis du ønsker at få fastlagt, om der er vundet hævd over et areal, skal du – for egen regning - kontakte en praktiserende landinspektør.

 Til toppen