Nyt kort viser, hvor Danmark synker

Publiceret 03-12-2013

Nyt screeningskort kan bruges til at vurdere, hvor der er forøget risiko for landsætninger, og om der bør tages særlige hensyn ved udarbejdelse af f.eks. lokalplaner, kloakarbejde, grundvandshåndtering eller klimatilpasning.

Det er almindelig kendt, at der lokalt sker landsætninger af blandt andet diger, opfyldsområder, moser og i forbindelse med dræning. Alligevel er der endnu ikke udført en systematisk kortlægning af sætninger eller sætningsrater i Danmark. Det første skridt på vejen er nu taget med udgivelsen af det nye screeningskort.

Lokale forhold spiller stor rolle
Viden om lokale sætningsforhold bliver stadig mere efterspurgt, blandt andet i forhold til klimatilpasning og større anlægsarbejder i kommunerne. Derfor er Geodatastyrelsen, Kystdirektoratet, DTU Space og Aarhus Universitet gået sammen om at udarbejde et nyt screeningskort, som viser områder med risiko for sætninger.

Vejle Havn _indhold
Vejle Havn set fra oven.

Teknisk grundigt kort
Kortlægningen er foretaget ud fra udvalgte jordartskort og geologiske kort samt informationer om lavtliggende områder og opfyldsområder. De geologiske kort omfatter registreringer af ferskvandsdannelser, landskabselementer og lavbundsarealer. Lavtliggende områder er identificeret ud fra Danmarks Højdemodel, og opfyldsområder i tilknytning til større havne og havnebyer er digitaliseret på baggrund af de nyeste tilgængelige luftfotos.

GIS-kort er første bud
Kortet kan tilgås som et lag til geografiske informationskort, GIS, og repræsenterer et første bud på et kort over områder med forøget sandsynlighed for lokale sætninger. Screeningskortet danner på denne måde også baggrund for et videre udviklings- og forskningsarbejde med fokus på en landsdækkende kortlægning af sætningsrater.

Du kan læse mere om fremstillingen af screeningskortet i Geodatastyrelsens Teknisk Rapport nr. 17, som du kan finde her:

Du kan finde screeningskortet under rubrikken ’Nedbør’ her

Yderligere oplysninger:
Specialkonsulent Niels H. Broge, Geodatastyrelsen, tlf. 7254 5213, e-mail:

Senior kysttekniker Carlo Sørensen, Kystdirektoratet, tlf. 40 44 70 46, e-mail: