Dækning af udgifter ved skelforretninger

Parterne i en skeltvist, der er afgjort eller bliver afgjort ved gennemførelse af en skelforretning har mulighed for at ansøge Geodatastyrelsen om, at staten godtgør udgifterne eller dele af dem.En skelforretning indledes ved, at en af parterne i en skeltvist anmoder en landinspektør om at gennemføre en skelforretning.

Her kan du læse mere om dine muligheder for at få dækket udgifterne eller dele af dem i forbindelse med en skelforretning:


Betingelser for dækning af udgifter

Følgende betingelser skal være opfyldt, før du kan få godtgjort udgifterne til hegnsyn eller skelforretning:

 • At du ikke selv har råd til at betale udgiften, og at du ikke har en forsikring, der dækker udgiften.
 • At det er rimeligt, at du vil starte en skelforretning, eller det er rimeligt at du får hjælp, hvis en anden fører en skelforretning mod dig.

Efter reglerne om fri proces vurderer Geodatastyrelsen om ovenstående betingelser er opfyldt. Vi vurderer sagen ud fra de oplysninger, du sender. Det er dit ansvar at komme med de oplysninger, vi skal bruge for at træffe en afgørelse. Det er derfor vigtigt, at du sender tilstrækkelige oplysninger.

Indtægtsgrænserne for fri proces i 2021 er: 

 • Enlige ansøgere 344.000 kr.
 • Ansøgere i ægteskab eller andet samlivsforhold 437.000 kr.
 • Forhøjelse for hvert barn 60.000 kr.

Ved beregningen af indkomstgrundlaget anvendes den skattemæssige årsopgørelse for det forrige kalenderår. Ved ansøgninger i 2021 anvendes således årsopgørelsen for 2019. Du skal være opmærksom på, at hvis du er gift eller samlevende, skal din ægtefælles eller samlevers indtægt medregnes. Ligeledes skal du oplyse, om du/I har hjemmeboende børn under 18 år.

Afviger dine aktuelle indkomstforhold væsentligt fra det, der fremgår af årsopgørelsen for 2019, kan de aktuelle indkomstforhold lægges til grund, jf. bekendtgørelse om fri proces § 2.

Hvis årsopgørelsen for 2019 ikke længere er retvisende for din aktuelle indtægt, skal du også vedlægge kopi af dine og din eventuelle ægtefælles/samlevers lønsedler for de sidste tre måneder.

Høring af modparten

Vi vil normalt, inden vi træffer afgørelse, sende en kopi af din ansøgning (bortset fra indtægtsoplysningerne) med bilag til den anden part for at høre dennes version af sagen.

Til toppen

Hvilke udgifter kan du få godtgjort?

Du kan søge godtgørelse af de udgifter, der er medtaget i landinspektørens opgørelse over omkostninger forbundet med skelforretningen. Til disse omkostninger henregnes:

 • landinspektørens honorar og udlæg,
 • parternes – efter landinspektørens skøn – rimelige udgifter til oplysning om skelforholdene,
 • eventuelle omkostninger ved forkyndelse af indkaldelsen til skelforretningen og
 • eventuelle omkostninger ved hegnsynsmænds deltagelse i skelforretningen.

Det er landinspektøren som afgør, hvilke udgifter der er rimelige, og derfor kan medregnes. Der kan ikke klages over landinspektørens afgørelse, hverken til hegnsynet eller nogen anden myndighed, men man kan klage over afgørelsen til retten.

Dine udgifter til juridisk bistand kan ikke regnes med til sagens omkostninger. Det betyder, at dine eventuelle omkostninger til en advokat i forbindelse med skelforretningen ikke vil blive dækket.

Aftale om deling af udgifterne

Selvom du og modparten aftaler en fordeling af udgifterne ved skelforretningen mellem jer, kan du godt få dine udgifter betalt af staten. Hvis aftalen med modparten går ud på, at du betaler mere end halvdelen af de samlede udgifter, vil staten dog kun godtgøre de udgifter, der overstiger halvdelen af de samlede udgifter ved skelforretningen, hvis hegnsynet eller retten har truffet afgørelse om fordelingen af omkostningerne.

Spørgsmålet om fordeling af sagens udgifter skal være sendt til hegnsynet inden 8 uger efter modtagelse af opgørelsen fra landinspektøren. Dette gælder dog ikke, hvis der er anlagt retssag om skellets beliggenhed, idet retten efter påstand i så fald træffer afgørelse om fordeling af omkostningerne.

Gebyr forbundet med hegnsynets afgørelse om fordeling af omkostningerne ved en skelforretning regnes ikke som en udgift til skelforretningen. Afgørelsen koster 1.897 kr. Miljø- og fødevareministeren kan efter ansøgning beslutte, at staten godtgør denne udgift jf. hegnslovens § 46, stk. 4.


Ansøgningen

Når du sender din ansøgning, bedes du vedlægge:

 • kopi af årsopgørelse for 2019 for ansøger og eventuel samlever/ægtefælle samt oplysning om hjemmeboende børn under 18 år,
 • oplysning om der findes forsikring med retshjælpsdækning, der dækker omkostningerne,
 • nærmere oplysning om baggrunden for afholdelse af en skelforretning.
 • landinspektørens erklæring om skelforretningen, når der ikke opnås enighed om skellet under skelforretningen eller landinspektørens udtalelse om skelforretningen, hvis der opnås enighed om skellet under skelforretningen,
 • protokol for hegnssyn (hvis afholdt), og
 • hegnsynets omkostningsafgørelse.

Sikker digital post:
Geodatastyrelsen opfordrer til, at du sender din ansøgning og tilhørende bilag med sikker digital post:

 1. Åben din e-Boks og vælg ”Skriv ny post”.
 2. Under ”Vælg modtager” skriver du Geodatastyrelsen og vælger herefter postkassen ”Ejendom og Jura”.
 3. I emnefeltet skriver du Skelforretning.
 4. Vedhæft de ønskede filer (ansøgningen og tilhørende bilag) fra din computer og tryk ”Send".

Ansøgning kan i stedet sendes med alm. postbefordring eller mail til:

Geodatastyrelsen
Lindholm Brygge 31
9400 Nørresundby
Att. Ejendomme og Jura
eju@gst.dk

Frist for ansøgning

Vær opmærksom på, at ansøgning om statens betaling af omkostninger skal være modtaget af Geodatastyrelsen inden 8 uger fra Hegnsynets afgørelse om fordeling af omkostninger. Er retssag om skellets beliggenhed anlagt og påstand nedlagt om fordeling af omkostningerne ved skelforretningen, skal ansøgningen dog indgives senest otte uger efter rettens afgørelse.

Til toppen

Udbetaling af godtgørelse

Når Geodatastyrelsen har truffet afgørelse om, at udgifterne ved en skelforretning dækkes helt eller delvist af staten, udbetaler styrelsen godtgørelsen til dig, når udgifterne er dokumenterede. Du skal sende dokumentation for dine udgifter til Geodatastyrelsen med sikker digital post (anbefales), alm. postbefordring eller alm. mail.

Har du eller modparten bedt hegnsynet eller retten om at afgøre fordelingen af sagens omkostninger, udbetales beløbet først, når fordelingen er afgjort.


Hvis du vil klage

Hvis Geodatastyrelsen afslår din ansøgning om godtgørelse, kan du klage over afgørelsen til klima-, energi- og forsyningsministeren. Du skal sende klagen til Geodatastyrelsen med sikker digital post (anbefales), alm. postbefordring eller alm. mail. Geodatastyrelsen sender herefter klagen sammen med sagens bilag til ministeriet.


Hvis du vil vide mere

Du er velkommen til at kontakte Geodatastyrelsen for yderligere information om dækning af udgifter til skelforretninger. Du kan også finde mere information ved at benytte nedenstående links til forskellige hjemmesider.

Du kan også læse om skelforretninger på forskellige landinspektørers netsteder.

Senest opdateret 6. august 2021

Til toppen