Matrikelkort-, register og arkiv

Både ved en matrikulær udstykning af et areal og opdeling af en bygning i ejerlejligheder dannes der ny fast ejendom, som kan sælges og pantsættes. Selve arbejdet med udstykningen og opdelingen gennemføres af en beskikket Landinspektør. Landinspektøren indsender sagen til godkendelse i Geodatastyrelsen, som efter godkendelsen ajourfører matrikelregistret – og kortet.

Matrikelregistret indeholder oplysninger om alle matrikelnumre i Danmark. Registret indeholder oplysninger om arealer, herunder evt. vej- eller vandløbsarealer noteringsforhold (f.eks om landbrugsejendomme, samlede faste ejendomme eller fredskov). Registret indeholder også oplysninger om mål, der kan anvendes til fastlæggelse af skel. 
Læs mere her:

Matrikelkortet er et digitalt kortværk, som viser alle landets faste ejendomme med dertil hørende ejendomsgrænser og vejrettigheder. Kortet viser også fredskov, zoner for strandbeskyttelse og klitfredning.
Matrikelkortet er en visning af Matrikelregistret, så de enkelte matrikulære arealer (matrikelnumre, vejlitra mv.) kan identificeres. Matrikelkortet er et vejledende kort, hvad angår skellenes nøjagtige geografiske placering. og skellene falder ikke altid sammen med de synlige grænser i landskabet.
I forbindelse med den matrikulære sagsbehandling ajourføres både matrikelregister og -kort løbende.
Se matrikelkort her:

Matrikelarkivet indeholder tidligere gældende matrikelkort, matrikelprotokoller, registrerede matrikulære sager og måloplysninger. Arkivet er en del af ”Matriklen” og indeholder derfor oplysninger om den aktuelle matrikel og dens tilblivelse fra før matriklens ikrafttrædelse i 1844 og frem til i dag. 
Ønskes måloplysninger, læs mere her:

Film om Matriklen
Geodatastyrelsen har produceret tre roste film, som i lægmandstermer forklarer, hvad Matriklen er for en størrelse.

Du kan se filmene her:

Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om Geodatastyrelsens cookie- og privatlivspolitik
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om Geodatastyrelsens cookie- og privatlivspolitik
Bemærk! Dette indhold kræver cookies for at blive vist korrekt.
Læs mere om Geodatastyrelsens cookie- og privatlivspolitik