UDKAST: Vejledning om udstykningskontrollen

Denne vejledning knytter sig til reglerne i bekendtgørelse nr. 1447 af 29. november 2018 om udstykningskontrollen, der igen knutter sig til § 20, stk. 1, 1. pkt., i lov om udstykning og anden registrering i matriklen (udstykningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 769 af 7. juni 2018, med senere ændringer:

"Der må ikke ske udstykning, matrikulering, arealoverførsel eller sammenlægning, såfremt den matrikulære forandring eller den tilsigtede arealanvendelse efter der oplyste vil medføre forhold i strid med anden lovgivning."

Vejledning om udstykningskontrollen er senest blevet ændret i 2010 (vejledning nr. 60 af 29. juni 2010). Der er siden sket en større kompetenceforskydning fra statslige myndigheder til kommunalbestyrelserne, ligesom reglerne generelt er blevet ændret på flere væsentlige punkter.

Vejledningen foreligger på nuværende tidspunkt som et udkast, der først forelægges udvalgte kommuner og Praktiserende Landinspektørers forening med henblik på at indhente bemærkninger og rettelser. Herefter sendes udkast til vejledningen til de respektive myndigheder, der administrerer de enkelte lovområder.

Når vejledningen foreligger i en endelig form, vil den blive ajourført og være tilgængelig på hjemmesiden. 

 

Udkast til vejledning om udstykningskontrollen