Status for ekspedition af matrikulære sager

Oplysninger om ekspeditionstid for matrikulære sager offentliggøres ugentligt.

Status den 15. april 2019:
Den ældste sag, hvor sagsbehandlingen endnu ikke er begyndt, er indsendt den 15. november 2018. Der er i alt 2911 matrikulære sager, som ikke er ekspederede. 

Bemærk, at antallet af matrikulære sager, som endnu ikke er ekspederet af Geodatastyrelsen er væsentligt lavere end det offentliggjorte tal fra den 18. marts 2019. Nedgangen skyldes, at der i opgørelsen ikke længere er medtaget de sager, som er under udarbejdelse i landinspektørfirmaerne, og som derfor endnu ikke er indsendt til Geodatastyrelsen. Opgørelsen af antallet af sager, der ikke er ekspederet af Geodatastyrelsen, vil fremover kun omfatte de sager, som reelt afventer styrelsens sagsbehandling. Færdigbehandlede sager, som kun afventer Tinglysningsrettens behandling, bliver derfor heller ikke medtaget i opgørelsen.

Den gennemsnitlige ekspeditionstid for sager afsluttet i marts 2019 var 128 dage. Når den gennemsnitlige ekspeditionstid er kortere end det tidsrum, som den ældste sag har afventet sagsbehandling, skyldes det primært, at nogle sager bliver hastebehandlet.

Hastesager:
I ejendomsdannelsen er sagsbehandlingen i Geodatastyrelsen det sidste led i en lang proces, der også omfatter sagsbehandling hos f.eks. landinspektør, kommune og evt. andre offentlige myndigheder, advokat m.fl. Grundejere og deres rådgivere skal være opmærksomme på sagsbehandlingstiden i Geodatastyrelsen, når de planlægger deres sag, og på at sager normalt ikke kan forventes opprioriteret i forhold til andre sager.

Den praktiserende landinspektør kan anmode om, at sager behandles hurtigt. Styrelsen prioriterer hensynet til lighed særdeles højt og hovedreglerne for at få en sag hastebehandlet er, 

  • at der er risiko for en uforudset betydelige økonomiske udgift, 
  • at forudsætningen for at sagen kan registreres i modsat fald bortfalder eller 
  • at sagen spærrer for færdiggørelsen af ​​en anden matrikulær sag 

Anmodning om hurtig sagsbehandling kan således ikke begrundes med, at man ønsker at undgå mellemfinansiering, at nye parceller allerede er solgt eller at sagens behandling har været lang inden den sendes til registrering i matriklen. Geodatastyrelsen kan i enkeltstående tilfælde vælge at hastebehandle en sag, selvom de opstillede kriterier efter hovedreglerne ikke foreligger, hvis særligt tungtvejende hensyn begrunder en undtagelse. 

Geodatastyrelsen tilstræber at holde en ekspeditionstid på under 1 måned for de sager, som Geodatastyrelsen behandler hurtigt.