Status for ekspedition af matrikulære sager

Geodatastyrelsen opdaterer ekspeditionstiden for matrikulære sager en gang om ugen.

Status den 13. juli 2020: 

Ældste sag er indsendt: 3. juni 2020
Ikke ekspederede matrikulære sager 1205

 

Opgørelsen af ​​antallet af sager, der ikke er ekspederet af Geodatastyrelsen, angiver kun sager, som afventer Geodatastyrelsens sagsbehandling. Det vil sige at sager, der er under udarbejdelse i et landinspektørfirma og færdigbehandlede sager, der afventer Tinglysningsrettens behandling, ikke er taget med i vores opgørelse. 

Gennemsnitlig ekspeditionstid
Vores ekspeditionstid opgøres, som den gennemsnitlige ekspeditionstid for afsluttede sager. Denne vil normalt være kortere end den tid den ældste sag har afventet sagsbehandling. Dette skyldes primært, at nogle sager bliver hastebehandlet, hvis de opfylder nedenstående kriterier herfor.

Hastesager:
I ejendomsdannelsen er sagsbehandlingen i Geodatastyrelsen det sidste led i en lang proces, der inkluderer sagsbehandling hos landinspektører, kommuner og evt. andre offentlige myndigheder, advokater m.fl. Derfor skal du som grundejer eller rådgiver være opmærksom på sagsbehandlingstiden hos Geodatastyrelsen, når en sag planlægges, da der normalt ikke kan forventes prioritering i forhold til andre sager. 

Landinspektøren kan anmode om at en sag behandles hurtigt. Det er kun den landinspektør, der er Geodatstyrelsens rekvirent, som kan anmode om hurtig behandling af en sag. Landinspektørens egen rekvirent og eventuelt andre, der ønsker en sag behandlet hurtigt, skal derfor henvende sig til landinspektøren.

Hovedreglerne for at få en sag hastebehandlet, og som Geodatastyrelsen i videst mulige omfang tager hensyn til og prioriterer højere, er:

  • der er risiko for et uforudset stort økonomisk udgift,
  • forudsætningen for at sagen kan registreres i modsat fald bortfalder, eller
  • hvis sagen spærrer for færdiggørelsen af ​​en anden matrikulær sag

Anmodning om hurtig sagsbehandling kan således ikke begrundes med, at man ønsker at undgå mellemfinansiering, at nye parceller allerede er solgt eller ved sagens behandling har været lang inden den sendes til registrering i matriklen. Geodatastyrelsen kan i enkeltstående tilfælde vælge at hastebehandle en sag, selvom de opstillede kriterier efter hovedreglerne ikke foreligger, hvis særligt tungtvejende hensyn begrunder en undtagelse.  

Geodatastyrelsen tilstræber at opretholde en ekspeditionstid på under en måned for de sager, som Geodatastyrelsen behandler hurtigt.