Status for ekspedition af matrikulære sager

Oplysninger om ekspeditionstid for matrikulære sager offentliggøres ugentligt.

Status den 30. marts 2020:
Den ældste sag, hvor sagsbehandlingen endnu ikke er begyndt, er indsendt den 27. januar 2020. Der er i alt 1430 matrikulære sager, som ikke er ekspederede. 

Opgørelsen af antallet af sager, der ikke er ekspederet af Geodatastyrelsen, omfatter kun sager, som reelt afventer styrelsens sagsbehandling. Sager under udarbejdelse i landinspektørfirmaerne og færdigbehandlede sager, som kun afventer Tinglysningsrettens behandling, er ikke medtaget i opgørelsen.

Den gennemsnitlige ekspeditionstid for sager afsluttet i februar 2020 var 101 dage. Når den gennemsnitlige ekspeditionstid er kortere end det tidsrum, som den ældste sag har afventet sagsbehandling, skyldes det primært, at nogle sager bliver hastebehandlet.

Geodatastyrelsen har valgt at følge regeringens anbefaling, og alle medarbejdere har derfor arbejdet hjemmefra siden fredag den 13. marts 2020.

Sagsbehandlerne kan udføre matrikulær sagsbehandling og behandling af ejerlejlighedsopdelinger hjemmefra. På grundlag af den forholdsvis begrænsede erfaring vi indtil videre har, konstaterer vi, at det ikke har nogen negativ indvirkning på ekspeditionstiden for den altovervejende del af sagerne. Store og/eller komplicerede sager, herunder også sager med store måleblade, kan dog være vanskelige at behandle på de skærmløsninger mv., som sagsbehandlerne har hjemme. Det betyder, at ekspeditionstiden for sådanne sager kan blive forlænget, mens ekspeditionstiden for mindre og ukomplicerede sager forventes at blive kortere end den nuværende gennemsnitlige ekspeditionstid på ca. 85 dage for matrikulære sager.

Hastesager:
I ejendomsdannelsen er sagsbehandlingen i Geodatastyrelsen det sidste led i en lang proces, der også omfatter sagsbehandling hos f.eks. landinspektør, kommune og evt. andre offentlige myndigheder, advokat m.fl. Grundejere og deres rådgivere skal være opmærksomme på sagsbehandlingstiden i Geodatastyrelsen, når de planlægger deres sag, og på at sager normalt ikke kan forventes opprioriteret i forhold til andre sager.

Den praktiserende landinspektør kan anmode om, at sager behandles hurtigt. Styrelsen prioriterer hensynet til lighed særdeles højt og hovedreglerne for at få en sag hastebehandlet er, 

  • at der er risiko for en uforudset betydelige økonomiske udgift, 
  • at forudsætningen for at sagen kan registreres i modsat fald bortfalder eller 
  • at sagen spærrer for færdiggørelsen af ​​en anden matrikulær sag 

Anmodning om hurtig sagsbehandling kan således ikke begrundes med, at man ønsker at undgå mellemfinansiering, at nye parceller allerede er solgt eller at sagens behandling har været lang inden den sendes til registrering i matriklen. Geodatastyrelsen kan i enkeltstående tilfælde vælge at hastebehandle en sag, selvom de opstillede kriterier efter hovedreglerne ikke foreligger, hvis særligt tungtvejende hensyn begrunder en undtagelse. 

Geodatastyrelsen tilstræber at holde en ekspeditionstid på under 1 måned for de sager, som Geodatastyrelsen behandler hurtigt.