Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen

Indhold:

 

Siden sidst

  • Fra fredag den 8. februar til søndag den 10. februar blev lukkevindue 2 gennemført med succes. Dette betyder, at de bygninger på fremmed grund der var registreret i ESR nu er overført til matriklen. Det betyder også, at kommunerne nu skal indberette bygning på fremmed grund til GST, og at landinspektørerne i matrikulære sager skal tage stilling til evt. notering af bygning på fremmed grund.
  • Geodatastyrelsen har påbegyndt de afsluttende tests af adressevektorer, og planen er at gå i luften med dette i den nærmeste fremtid. Geodatastyrelsen er blevet spurgt om hvorvidt adressevektorer skal indsendes både i matrikulære sager og ejerlejlighedssager. Svaret er, at adressevektorer kun skal indsendes i matrikulære sager og kombisager, hvor matrikulære ændringer indgår.
  • Tidsplanen for ejendomsdataprogrammets anden etape er ændret for lukkevinduerne 4, 5 og 6. Mere detaljeret information om den nye tidsplan og lukkevinduerne samt kan ses nedenfor i nyhedsbrevet. 

 

Support

Landinspektørfirmaerne skal være opmærksom på, at der opstår fejl, hvis udstykningskontrolskemaet vedhæftes mere end 9 filer, eller hvis den samlede størrelse på filerne er mere end 10MB. Fejlen opstår pga. begrænsninger i størrelsen af digital post til kommunerne. Geodatastyrelsen arbejder på, at der sendes en fejlmeddelelse, der gør indsenderen opmærksom på, at den maksimale filstørrelse er overskredet.

  Til toppen

Status på ejerlejligheder og bygning på fremmed grund

Geodatastyrelsen har gennemført to informationsmøder vedr. ejerlejligheder og bygning på fremmed grund for medarbejdere i landinspektørfirmaerne. Informationsmøderne, der blev afholdt i Aalborg og København, var velbesøgte og tilhørerne var meget spørgelystne.

Foruden informationsmøderne gav Geodatastyrelsen landinspektørfirmaerne lejlighed til at teste ERPO´s ejerlejlighedsmodul over to dage i både Aalborg og København.
Hermed ønskede vi at imødekomme et ønske fra branchen. Der var imidlertid kun to firmaer, som benyttede sig af muligheden.

Desuden havde Geodatastyrelsen i år en stand på Fagligt møde for landinspektører. På standen kunne man prøve ERPO og få svar på tekniske og juridiske spørgsmål. Standen var velbesøgt, og der blev stillet mange spørgsmål. En af de besøgende havde endda medbragt en konkret sag, som blev gennemgået på standen.

Geodatastyrelsens stand på Fagligt møde 2019

Den reviderede udgave af ERPO-brugervejledning for landinspektører udkom den 4. februar og indeholder nu også kapitler om udstykningskontrolskemaet, ejerlejligheder, bygning på fremmed grund og kombinationssager. Den digitale version kan downloades her: (obs kræver login).

I forbindelse med gennemførsel af lukkevinduet for bygning på fremmed grund den 8. – 11. februar blev der udsendt en mail ved begyndelse af lukkevinduet og en mail ved afslutningen af lukkevinduet.
Begge mails kan ses her og her

Når lukkevinduet for ejerlejligheder bliver gennemført den 22. – 25. februar, vil Geodatastyrelsen følge den samme procedure for mailvarsling.

Til toppen

Ny tidsplan og dens konsekvenser

En vigtig milepæl i forhold til at afslutte implementeringen af grunddataprogrammet er den test, der skal ske ift. tilbagekonverteringen til ESR. Her tester de store anvendere (ATP, SKAT m.v.) at den aftalte paralleldriftsperiode, hvor ESR stadigvæk er i drift, kan fungere, når ændringsdata fra grunddataregistrene sendes til ESR gennem datafordeleren. Pga. forsinkelser i denne test har Grunddatabestyrelsen valgt at udskyde lukkevinduerne 4 (Ejendomsbeliggenhedsregisteret), 5 (Ejerfortegnelsen) og 6 (Udvidelsen af BBR) med ca. 5 uger ift. den oprindelige tidsplan.

Endvidere er lukkevindue 6 blevet opdelt i to for at øge fleksibiliteten i den afsluttende implementering af Ejerfortegnelsen, som herved bliver mindre sårbar over for evt. forsinkelser.
De nye datoer for lukkevinduerne fremgår af nedenstående afsnit.

Udskydelsen af tidsplanen vil ikke have konsekvenser ift. de processer, der allerede er i drift.

 

Status på lukkevinduer

Lukkevindue 2: Bygning på fremmed grund er netop blevet gennemført i weekenden den
8. – 11. februar.
Lukkevindue 3: Ejerlejligheder er planlagt til den 22. – 25. februar.
Lukkevindue 4: Ejendomsbeliggenhedsregisteret er planlagt til den 26. – 29. april.
Lukkevindue 5: Ejerfortegnelsen er planlagt til den 10. – 20. maj.
Lukkevindue 6: Udvidelser til BBR er blevet opdelt i 2 dele og det er planlagt,
at del 1 foregår den 3. – 8. maj og del 2 foregår den 20. maj.

 

Til toppen

Digital post

Geodatastyrelsen gør landinspektørfirmaerne opmærksomme på, at der vil ske ændringer i forsendelsen af digital post fra GST.
Indtil 1. juni 2019 vil systemet automatisk afsende både en almindelig e-mail og en besked til modtagerens e-boks omkring følgende:

  • Endelig registrering af en sag i miniMaks.
  • Annullering af en sag.
  •  Afslutning af en sag – hertil vil der være vedhæftet en registreringsmeddelelse.
  •  Fremsendelse af et Udstykningskontrolskema – hertil vil selve skemaet være vedhæftet, samt sagens dokumenter.

Efter 1. juni 2019 vil ovenstående beskeder kun sendes til modtagerens e-boks. Det er derfor vigtigt, at virksomhederne får opsat deres system således at digital post fra Geodatastyrelsen videresendes til den rette modtager.

Revisionsudsættelser vil som nu blive afsendt som almindelig mail – dog vil Geodatastyrelsen være opmærksom på, at der ikke bliver angivet nogle personhenførbare- eller personoplysninger.

Geodatastyrelsen gør opmærksom på, at såfremt der fra modtagerens side er behov for at sende personoplysninger (almindelige, såvel som følsomme) til Geodatastyrelsen, uden om systemet, modtager Geodatastyrelsen selvfølgelig også beskeder via e-boks.

 

 

Abonnér på nyhedsbrev