Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen


Indhold:

Siden sidst

  • Supporten i Geodatastyrelsen er blevet hurtigere til at løse indkomne opgaver.
  • Lukkevindue 5. Idriftsættelsen af Ejerfortegnelsen er blevet udskudt til 31. maj - 11. juni.

Support

Supporten oplever generelt et fald i antallet af indkomne sager, og sagerne løses også hurtigere end tidligere. Vi mener, at der er et udtryk for, at I som brugere er blevet mere sikre i at benytte vores systemer, at systemerne generelt er blevet mere stabile og at supporten i GST har får mere erfaring. En glædelig udvikling for alle.

Nedenfor kan I se dels udviklingen i det antal timer, det tager at løse en opgave, og dels udviklingen i antal oprettede og løste opgaver.

 

  Til toppen

Ny release i produktion den 27. maj

Der er planlagt en ny release af Matriklen Udvidelse den 27. maj om eftermiddagen, som vil indeholde en del fejlrettelser og nye funktioner. Nærmere oplysninger om indhold vil på releasedagen kunne findes på www.gst.dk/support.
Geodatastyrelsen planlægger også en release ultimo juni.

Til toppen

Digital post

I øjeblikket bliver dele af korrespondancen fra ERPO vedr. matrikulære sager både sendt som mails direkte til den angivne kontaktperson, og som digital post til landinspektørfirmaernes digitale hovedpostkasser der er knyttet til CVR nummeret. Fra den 1. juli (tidligere har datoen været angivet til 1. juni) vil hovedparten af korrespondancen vedr. matrikulære sager kun blive sendt som digital post. Følgende korrespondance vil dog stadigvæk blive sendt med mail:

  • Advarselslister
  • Anmodning om supplerende dokumenter
  • Meddelelse om hjemsendelse af sagen

For at hjælpe med at en hurtigere fordeling af den digitale post fra landinspektørfirmaernes digitale hovedpostkasser til de relevante medarbejdere i firmaerne, vil digital post fra ERPO også indeholde metadata fra næste release.

Til brug for landinspektørfirmaernes opsætning af deres postsystemer, er der nedenfor angivet hvilke metadata der vil være knyttet til digital post fra ERPO vedr. matrikulære sager.

Attentionfelter:  
OrganisatoriskEnhedsnavn Firmanavn
ProductionUnitIdentifier P-nummer, Kun hvis filial med P-nummer er valgt for sag
PersonName Navn på rekvirent
EmailAddressIdentifier Rekvirents e-mailadresse                      
ObjektNoegleKoder                
Formopgavenoeglen Form er en fællesoffentlig opgaveklassifikation
https://arkitektur.digst.dk/node/144
(52.20.05 Matrikel og ejendomsdannelse)

 KLE (01.04 Udstykningsforhold og andre matrikulære forhold)
SagsID GST-sagsid
GSTJournalnr Tildeles først når sagen er modtaget hos GST
RekvirentRef Sagens ”rekvirentref”, overføres fra MIA ved upload til ERPO – kan evt. ændres i ERPO

Læs mere om dataopmærkning af Digtal Post her: https://digst.dk/it-loesninger/digital-post/dataopmaerkning/

For andre modtagere af digital post vil metadata indeholde en delmængde af ovenstående.

Geodatastyrelsen har tidligere skrevet om digital post i februar nyhedsbrevet der kan ses her:

Til toppen

Status på lukkevinduerne

  • Lukkevindue 4. Ejendomsbeliggenhedsregisteret er blev gennemført.
  • Lukkevinude 5. Ejerfortegnelsen er udsat til perioden fra den 31. maj (om eftermiddagen) og til den 11. juni. Udsættelsen skyldes at der i forbindelse med den igangværende anvendertest er fundet fejl som kræver rettelser, når data skal genindlæses i ESR. Geodatastyrelsen vil derfor ikke godkende sager, hvor der dannes nye ejendomme, ejerlejligheder eller offentlige veje i perioden
    17. maj – 11. juni.
  • Lukkevindue 6. Udvidelser til BBR del 2 er udsat til den 19. juni.

Til toppen

 

Abonnér på nyhedsbrev

Tilmeld

Afmeld

Ris & Ros