Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen

Indhold:

 

Siden sidst

Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen følger Grunddataprogrammets tidsplan og forårets implementeringer, og forventes at blive gennemført som planlagt. De præcise tidspunkter for lukkevinduer og implementeringsplaner vil indgå i januar nyhedsbrevet.

 

Support

Der kommer snart en ny MIA version (3.01.06), som indeholder mindre rettelser. Der kan endnu ikke sættes en præcis dato på, hvornår den nye MIA version kan downloades.

I øjeblikket modtager vi 50-60 MIA/ERPO henvendelser om måneden. En del henvendelser omhandler relativt komplekse problemer, og derfor kan nogle tage forholdsvis lang tid at løse. Antallet af henvendelser vedr. ERPO er faldende, men for MIA er mængden af henvendelser konstant.

VI er ved at udarbejde nye planer for support, der skal sikre, at supporten også kan håndtere henvendelser vedr. ejerlejligheder og bygning på fremmed grund, når registreringen af disse ejendomstyper overgår til Geodatastyrelsen.

Opmærksomheden skal desuden henledes på, at Supporten udelukkende supporterer systemerne MIA og ERPO, og ikke besvarer spørgsmål om f.eks.:

- Dispensation for arealberegning (skriv i stedet til ).
- Juridiske spørgsmål (skriv i stedet til ).
- Anmodning om hastebehandling af matrikulære sager (skriv i stedet til ).
- Henvendelser vedr. MAO (skal indtil videre oprettes i AdHocIT).

Supporten har lukket mellem jul og nytår.

  Til toppen

Status på det nye digitale udstykningskontrolskema

 Anvendelse af det nye digitale udstykningskontrolskema bliver obligatorisk fra 1. januar 2019. Der vil være en overgangsordning på 4 måneder, således matrikulære sager kan indsendes med det nuværende grønne skema til og med den 30. april 2019. Herefter modtager Geodatastyrelsen kun det nye digitale udstykningskontrolskema. Der er udstedt en ny bekendtgørelse om udstykningskontrolskemaet som kan ses her:

Pilotforsøget med det nye digitale udstykningskontrolskema i Herning, Sønderborg, Haderslev og Køge kommuner stoppede den 7. december. Geodatastyrelsen takker de deltagende kommuner og landinspektørfirmaer for deres deltagelse.

Pilotforsøget kom til at omfatte i alt 82 sager. Status er p.t.:

- 30 sager ligger til sagsbehandling i kommunerne.
- 24 sager er behandlet af kommunerne og afventer indsendelse fra landinspektørfirmaerne til Geodatastyrelsen.
- 28 sager er blevet sagsbehandlet i Geodatastyrelsen.

Vi syntes, at der i pilotforsøget har været et godt samarbejde, hvor deltagerne har være gode til at dele deres erfaringer i brugen af systemet. Vi har således indhøstet værdifulde erfaringer i forløbet, som vi kan anvende til vejledning af brugerne af udstykningskontrolskemaet og som forbedringsønsker. Sammen med vores it-leverandør arbejder vi pt. primært på at forbedre svartiderne i systemet. Der er da også sket mærkbare forbedringer siden pilotforsøgets start, men det er et område vi har stor fokus på.

Geodatastyrelsen har udsendt et særskilt informationsbrev til kommunerne om det nye digitale udstykningskontrolskema. Der er her i information om:

- Baggrunden for det nye digitale udstykningskontrolskema.
- Pilotprojektet.
- Den nye bekendtgørelse om udstykningskontrollen.
- Videovejledninger til kommunerne.
- Invitation til informationsmøder for kommunale medarbejdere

Informationsbrevet til kommunerne kan ses her: og en medsendt vejledning om kommunernes adgang til ERPO kan ses her:

Geodatastyrelsen vil desuden udsende information direkte til kommunerne om, hvordan brugerne kan anvende vores support eller på anden måde håndtere fejl eller problemer ved anvendelsen af udstykningskontrolskemaet.

Geodatastyrelsen afholder ikke informationsmøder for landinspektørfirmaerne vedrørende det nye digitale udstykningskontrolskema. De medarbejdere , som skal anvende skemaet, henvises i stedet til videovejledningerne: https://vimeo.com/channels/1404576 

Desuden vil ”Brugervejledning for landinspektører” blive opdateret med et nyt kapitel om det nye digitale udstykningskontrolskema, hvor det bl.a. vil fremgå hvad man skal være mest opmærksom på ift. de nye sagsgange. Vejledningen forventes at være tilgængelige på www.gst.dk/support inden jul.

                                    

Til toppen

Status vedr. ejerlejligheder og bygning på fremmed grund

Registreringen af ejerlejligheder og stedfæstelse af bygninger på fremmed grund forventes overført til Geodatastyrelsen den 25. februar 2019. Ejerlejlighedsopdelinger m.v. behandles af Tinglysningsretten efter de gældende regler, hvis anmeldelse til tinglysning sker senest den 24. februar 2019.

Landinspektørfirmaerne og andre skal være opmærksomme på, at når registreringen af ejerlejligheder overgår til Geodatastyrelsen vil der blive pålagt gebyr for registrering af nye ejerlejligheder, ændring af ejerlejligheder og fordelingstal samt for stedfæstelse af bygninger på fremmed grund.

Der vil løbende blive lagt videovejledninger ude på følgende Vimeo kanal:
https://vimeo.com/channels/1425220

Der vil løbende blive lagt videovejledninger ud på følgende Vimeo kanal:
https://vimeo.com/channels/1425219

Der bliver afholdt informationsmøder om, hvordan registreringen af ejerlejligheder og bygning på fremmed grund fremover skal foregå, når registreringen flyttes til Geodatastyrelsen. Informationsmøderne er rettet mod landinspektørfirmaerne, og afholdes i Aalborg den 29. januar og i København den 1. februar. Tilmelding foretages her: https://geodatastyrelsen.nemtilmeld.dk/4/ 

Desuden vil Geodatastyrelsen have en stand på Fagligt møde 2019 i Nyborg den 6. og 7. februar, hvor det er muligt at se løsningernes funktionalitet og stille spørgsmål.

Endvidere skal det oplyses, at Landinspektørforeningens efteruddannelsesudvalg planlægger at afholde kurser om ejerlejligheder og bygning på fremmed grund i ERPO.

Geodatastyrelsen arbejder i øjeblikket på tekniske vejledninger om GML filer til ejerlejligheder og bygning på fremmed grund, som vil blive udsendt direkte til CAD leverandører snarest muligt, samt sammen med januar MU nyhedsbrevet.

 

Til toppen