Information om de nautiske publikationer

Nautiske publikationer er et nødvendigt supplement til søkortene. Under sejladsplanlægningen er nautiske publikationer uundværlige, idet navigatøren her finder oplysninger, som ikke er tilgængelige i søkortene. Nautiske publikationer er, på lige fod med søkort, påkrævede at have om bord, hvis et skib skal erklæres sødygtigt.

Geodatastyrelsen udgiver en række nautiske publikationer, som kan købes i trykte udgaver eller hentes gratis i digitale udgaver på styrelsens hjemmeside. 

Følgende publikation findes kun i en trykt udgave:

Den danske Lods II

Følgende publikationer kan hentes gratis en en digitalt udgave på styrelsens hjemmeside:

Geodatastyrelsen udgiver "Bag om Søkortet" som et værktøj til forståelse af søkortets opmålingsgrundlag, opbygning, indhold og pålidelighed.
I denne publikation beskrives de hydrografiske indsamlingsmetoder, der gennem tiderne har været anvendt til indsamling af opmålingsdata til brug for søkortproduktion.

Produktkataloget benyttes blandt andet af navigatører, lodser og sejlere i planlægningen af sejladser og giver et hurtigt og samlet overblik over, hvilke maritime produkter Geodatastyrelsen udgiver og producerer.

"Kort 1 • INT 1" indeholder symboler, forkortelser og begreber, der anvendes i såvel nationale papirsøkort udgivet af Geodatastyrelsen som papirsøkort udgivet af udenlandske hydrografiske kontorer.
Denne udgave af "Kort 1 • INT 1" bygger på "Chart Specifications of the IHO" (International Hydrographic Organization), som blev vedtaget på den 12. internationale Hydrografiske Konference i 1982 i Monaco.
"Kort 1 • INT 1" findes også som trykt publikation.

Den danske Havnelods på nettet (www.danskehavnelods.dk) indeholder opdaterede oplysninger om 458 danske havne og 44 danske broer. Oplysningerne om havnene i Den danske Havnelods udgives og vedligeholdes af Geodatastyrelsen, hvorfor Den danske Havnelods på nettet er en officiel nautisk publikation. Oplysningerne i Den danske Havnelods afspejler de informationer, som havnelodsens redaktion gennem tiden har fået om havnene.
For hver havn er der en tekst med oplysninger, havneplaner og foto(s). Oplysningerne om broerne indeholder tekst og foto(s). Der findes sider med standardreglementer for ordens overholdelse i danske havne samt sider med relevante bekendtgørelser vedr. sejlads og lodsning i danske farvande.

www.danskehavnelods.dk opdateres hver onsdag kl. 1200. Efter opdateringen indeholder Den danske Havnelods samtlige rettelser, der er udkommet i de ugentlige "Søkortrettelser". For hver havn fremgår det, hvornår opdatering af oplysningerne sidst har fundet sted.

Den danske Lods, Generelle oplysninger” indeholder baggrundsinformation med relevans for sejlads i danske farvande.

Hensigten med denne udgave er, at gøre det nemmere for søfarende og andre brugere at finde opdaterede og relevante oplysninger vedrørende sejlads i danske farvande.

Den grønlandske Havnelods på nettet (www.gronlandskehavnelods.dk) indeholder opdaterede oplysninger om 93 grønlandske havne (byer, bygder og stationer). Oplysningerne om havnene i Den grønlandske Havnelods udgives og vedligeholdes af Geodatastyrelsen, hvorfor Den grønlandske Havnelods på nettet er en officiel nautisk publikation. Oplysningerne i Den grønlandske Havnelods afspejler de informationer, som havnelodsens redaktion gennem tiden har fået om havnene.

www.gronlandskehavnelods.dk opdateres hver onsdag kl. 1200 dansk tid. Efter opdateringen indeholder Den grønlandske Havnelods samtlige rettelser, der er udkommet i de ugentlige "Søkortrettelser". For hver havn fremgår det, hvornår opdatering af oplysningerne sidst har fundet sted.

Den grønlandske Lods – Sejladsanvisninger Vestgrønland” beskriver Grønlands vestkyst fra Nunap Isua (Kap Farvel) til Kap Morris Jesup og er udarbejdet på grundlag af de for Geodatastyrelsen foreliggende oplysninger modtaget fra opmålingsskibe, statsinstitutioner, han­delsskibe og stedkendte personer m.fl. Den foreliggende udgave er udarbejdet på grundlag af Den grønlandske Lods I – Vestgrønland, 1966.

Den grønlandske Lods - Sejladsanvisninger Østgrønland” beskriver Grønlands østkyst fra Nunap Isua (Kap Farvel) til Kap Morris Jesup og er udarbejdet på grundlag af de for Geodatastyrelsen foreliggende oplysninger modtaget fra opmålingsskibe, statsinstitutioner, handelsskibe og stedkendte personer m.fl. Den foreliggende udgave er udarbejdet på grundlag af Den grønlandske Lods, 2. del Østgrønland.

Den grønlandske Lods – Generelle oplysninger om Grønland” indeholder oplysninger om emner og forhold, der er nødvendige at have kendskab til i forbindelse med sejlads i grønlandske farvande. Vedr. sejladsanvisninger for Østgrønland og Vestgrønland se hhv. ”Den grønlandske Lods – Sejladsanvisninger for Østgrønland” og ”Den grønlandske Lods – Sejladsanvisninger for Vestgrønland”.

Formålet med udgivelsen af ”Den grønlandske Lods, Forklaringer til stednavne” er dels at samle alle oplysninger om de grønlandske stednavne et sted, dels at give brugere af nyud­givne vestgrønlandske søkort mulighed for at søge oplysning om stednavnenes betydning. De nye kort anvender ny grønlandsk retskrivning i modsætning til de ældre kort samt nogle publikationer, der anvender gammel grønlandsk retskrivning.

”Den grønlandske Lods, Forklaringer til stednavne” er udarbejdet på baggrund af oplysninger om stednavne i ”Den grønlandske Lods I, Vestgrønland”, ”Den grønlandske Lods, 2. del, Øst­grønland” og ”Den grønlandske Havnelods”. Alle stednavne er revideret og ajourført af Oqa­asileriffik - Sprogsekretariatet under Grønlands Selvstyre.

Publikationen indeholder “oversættelse”/forklaring på dansk til de grønlandske stednavne, der er angivet med både ny og gammel grønlandsk retskrivning.