4.3.3. Landinspektøren forelægger sagen for Vejdirektoratet

I følgende tilfælde skal landinspektøren fremlægge tilladelse fra Vejdirektoratet eller indhente Vejdirektoratets erklæring om, at vejloven er overholdt:

  1. Når etablering af nye eller udvidelse af eksisterende adgange til en statsvej kræver tilladelse efter § 49, stk. 1.
  2. Når benyttelse af eksisterende adgange til en statsvej kræver tilladelse efter § 50, stk. 1-3.
  3. Stillingtagen til overholdelsen af adgangsbestemmelserne for statsvejen
  4. Når der er fastsat vejbyggelinjebestemmelser for en statsvej.

Ved forelæggelse for Vejdirektoratet bør landinspektøren redegøre for sagens omstændigheder i samme omfang, som sagen skal oplyses for kommunalbestyrelsen i udstykningskontrolskemaet.

Vejdirektoratet anses også for påtaleberettiget til vejbyggelinjebestemmelser for statsveje, der er fastsat i medfør af tidligere lovgivning, og uanset hvem der står anført som påtaleberettiget.

Ansøgning om adgang til statsvejnettet eller om dispensation fra vejbyggelinjer skal ske digitalt ved brug af formularer, der kan tilgås på Vejdirektoratets hjemmeside.