4.11.2. Andre aktiviteter og anlæg end kystbeskyttelsesforanstaltninger

Kystbeskyttelseslovens § 16a vedrører aktiviteter og etablering af anlæg til andre formål end kystbeskyttelse. På strandbredder og andre kyststrækninger, hvor der ikke findes sammenhængende grønsvær eller anden sammenhængende landvegetation, og på arealer, der ligger inden for en afstand af 100 m fra, hvor denne vegetation begynder, må der kun efter tilladelse fra miljøministeren

  1. Etableres faste anlæg, som også etableres på søterritoriet eller
  2. Graves, bores, pumpes, suges eller foretages nogen form for terrænregulering.

Kompetencen til at meddele tilladelse er delegeret til Kystdirektoratet.