4.10.2. Fortidsminder

Der må ikke foretages udstykning, matrikulering eller arealoverførsel, hvorved der fastlægges skel gennem fortidsminder, eller tilsigtes ændring i tilstanden af fortidsminder, jf. lovens § 29 e, stk. 1.

De typer af fortidsminder, der er omfattet af beskyttelsen efter lovens § 29 e, stk. 1, er optaget i bilaget til loven, jf. lovens § 29 e, stk. 2. Det fremgår af bilaget, at visse typer af fortidsminder kun er omfattet af forbuddet i lovens § 29 e, stk. 1, når ejeren har modtaget meddelelse om deres tilstedeværelse, jf. lovens § 29 e, stk. 3. Det bemærkes, at lovens § 29 e, stk. 3, endvidere foreskriver, at for fortidsminder under terræn eller under bygninger kan kulturministeren i forbindelse med meddelelsen bestemme, at beskyttelsen efter lovens § 29 e, stk. 1 udstrækkes til ejendomsskellet.

For at sikre hensynet til, at de til enhver tid værende ejere af faste ejendomme kan anses for oplyst om tilstedeværelsen af fortidsminder på deres ejendom, kan meddelelse om fortidsmindet tinglyses på ejendommen. Denne tinglysning tjener kun dette oplysningshensyn og tinglysning er ingen betingelse for, at lovens beskyttelse af fortidsmindet indtræder.

I forhold til landinspektørens oplysning af sagen kan der rettes henvendelse til Kulturministeriet, der på begæring skal oplyse hvilke fortidsminder, herunder udstrækning heraf, der findes på en ejendom jf. lovens § 29 e, stk. 4.

Kulturministeren kan i særlige tilfælde meddele dispensation fra bestemmelserne i lovens § 29 e, stk. 1, jf. lovens § 29 j, stk. 1.