Orientering fra Geodatastyrelsen, juni 2024

Til alle kommuner

I ejendomsdannelsen og den matrikulære proces er udstykningskontrollen den primære snitflade mellem kommunerne og Geodatastyrelsen (GST). Orientering fra Geodatastyrelsen har derfor især fokus på Udstykningskontrolskemaet (UKS) og Ejendomsregistreringsportalen (ERPO), men orienteringsbrevene vil også kunne indeholde andre emner, som er relevante for kommunerne i forhold til ejendomsdannelsen og den matrikulære proces.

Dette orienteringsbrev indeholder information om:

Hidtil har det kun været muligt at downloade sagsbilagene til UKS i samme sagsgang som signeringen af sagen. Efter ønske fra kommunerne er dette nu ændret således sagsbilagene kan downloades efter den kommunale signering, forudsat det sker før GST har godkendt sagen. Man er således ikke længere afhængig af at gemme sagsbilagene i samme arbejdsgang som man godkender og overdrager UKS-skemaet. Vær dog opmærksom på, at sagsbilagene ikke vil kunne downloades efter GST´s godkendelse af sagen.

Find vejledningen til, hvordan du efter signering kan downloade de samlede sagsbilag her.

Pr. 1. juli 2024 ændres § 21 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, så der i matrikulære sager som følge af ekspropriation skal foreligge en erklæring fra ekspropriationsmyndigheden om, at sagens forandringer ikke medfører forhold i strid med udstykningslovens §§ 18-20. Geodatastyrelsen påser ikke, at disse regler er overholdt, når en sag indsendes til registrering i matriklen som følge af ekspropriation. Ved behandling af matrikulære sager som følge af kommunale ekspropriationer har styrelsen imidlertid konstateret, at der ofte indgår forandringer, hvor et kommunalt areal overføres til en anden ejendom ejet af samme kommune, og /eller forandringer som følge af en frivillig aftale. Sådanne forandringer er ikke tvangsafståelse og dermed ikke ekspropriation i Grundlovens forstand. Hvis forandringerne er en del af kommunens ekspropriationsbeslutning, vil Geodatastyrelsen acceptere, at disse forandringer indgår i sag, der indsendes som en ekspropriationssag til Geodatastyrelsen. For at denne praksis skal kunne fungere, er det imidlertid nødvendigt, at den ikke efterlader nogen tvivl om, hvilken myndighed, der indestår for at have foretaget en prøvelse af lovligheden jf. udstykningslovens §§ 18-20. Dette er baggrunden for kravet til indholdet af ekspropriationsmyndighedens erklæring.

 ... på grund af medarbejdernes afholdelse af ferie må der påregnes lidt længere svartider især i ugerne 28, 29, 30 og 31.

 

God sommer

Med venlig hilsen

Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder
Kontorchefer

Matrikel og Ejendomsregistrering