Ofte stillede spørgsmål

Relation mellem matriklen og BBR i matrikulære sager.

Den FAQ har til hensigt at samle og besvare ofte stillede spørgsmål i relation til § 41 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder, der senest er ændret ved bekendtgørelse nr. 1443 af 12. december 20233.

FAQ'en opdateres løbende, se ajourføringsdato.

Ved *) henvises til svaret under spørgsmål 2.

Krav om sikker geografisk stedbestemmelse - hovedregel

Hovedreglen er, at alle bygninger optaget i BBR for den samlede faste ejendom, hvorfra areal fraskilles, skal være sikkert geografisk stedbestemt.
Undtagelser fra hovedreglen fremgår af § 41, stk. 2.

Hovedreglen er, at kun tekniske anlæg optaget i BBR, hvor der ifølge BBR-reglerne er krav om registrering af et geografisk punkt inden for det tekniske anlæg, er omfattet af kravet i § 41.1

*) Tekniske anlæg optaget i BBR kræves ikke sikkert geografisk stedbestemt efter gældende regler.2

Undtagelser fra hovedreglen fremgår af § 41, stk. 2.

Ja. § 41 gælder også for bygninger og tekniske anlæg*) på fremmed grund, der er optaget i BBR og ligger på den samlede faste ejendom, hvorfra areal fraskilles.

Nej. § 41 gælder ved udstykning eller arealoverførsel fra en samlet fast ejendom. En udskilt offentlig vej er ikke en samlet fast ejendom og er dermed ikke omfattet af kravet.

Geodatastyrelsen dispenserer umiddelbart fra kravet om sikker geografisk stedbestemmelse af bygninger og tekniske anlæg*) i de tilfælde, hvor en samlet fast ejendom i sin helhed arealoverføres til en anden samlet fast ejendom.

Krav om sikker geografisk stedbestemmelse – undtagelser

Nej, hvis ejendommens ejer eller landinspektøren erklærer, at der ikke er bygninger eller tekniske anlæg*) på det areal, der fraskilles den samlede faste ejendom.
(jf. § 41, stk. 2, nr. 1)

Nej, hvis landinspektøren erklærer, at der ikke er bygninger eller tekniske anlæg*) på det areal, der fraskilles den samlede faste ejendom.
(jf. § 41, stk. 2, nr. 2)

Ja, hvis landinspektøren erklærer, at bygninger og teknisk anlæg*), der er omfattet af krav om sikker geografisk stedbestemmelse, er sikkert geografisk stedbestemt på det fraskilte areal.
(jf. § 41, stk. 2, nr. 3)

Landinspektørerklæring vedr. BBR

Ja. Ved udstykning eller arealoverførsel skal der foreligge en landinspektørerklæring vedr. BBR, som er afgivet på Geodatastyrelsen standarderklæring. Erklæringens indhold vil altid være udformet efter de gældende regler.
Landinspektørerklæringen vedr. BBR findes på gst.dk.

(jf. § 41, stk. 1)

Ja, det er muligt at erklære sig om flere ejendomme på samme erklæring, hvis alle bygninger registreret i BBR på disse ejendomme er sikkert geografisk stedbestemte.
Det skal fremgå tydeligt af erklæringen, hvilke ejendomme, den omfatter.


Hvis ikke alle bygninger er sikkert geografisk stedbestemt på en ejendom, der afgiver areal ved udstykning eller arealoverførsel, skal der afgives en særskilt erklæring for denne ejendom.

Hvis ejendommen ikke har bygninger registeret i BBR, kan landinspektøren erklære, at alle bygninger optaget i BBR er sikkert geografisk stedbestemt.
Landinspektørerklæringens spørgsmål 1 kan derfor besvares med ”JA”.

Nej. Landinspektørens erklæring vedr. BBR udgør dokumentation for overholdelse af reglerne om sikker geografisk stedbestemmelse bygninger og tekniske anlæg optaget i BBR.

Nej. Kravet i § 41 gælder kun for den samlede faste ejendom.

Landinspektøren kan erklære sig om, hvilke bygninger og tekniske anlæg*) optaget i BBR, der ligger på det fraskilte areal, og at disse er sikkert geografisk stedbestemte.

Byggesager registreret i BBR

Ja. En byggesag med nybyggeri, der fremgår af BBR-meddelelsen, skal være sikkert geografisk stedbestemt ligesom øvrige bygninger på BBR-meddelelsen3.

Ejeren (eller landinspektøren på vegne af ejer) skal henvende sig til kommunens BBR-afdeling og anmode om, at der sker en sikker geografisk stedbestemmelse.

En byggesag kan også være omfattet af undtagelserne (§ 41, stk. 2, nr. 2 og 3). Se også spørgsmål nr. 8 og 9.

Byggesager registreret i BBR som ”Byggesagstype: Sag på grund” er ikke omfattet af kravet om stedfæstelse af bygningspunkt.

Hvis en kommune, på trods af anmodning herom, ikke er i stand til at foretage en sikker geografisk stedfæstelse af en byggesag, kan ejer (eller landinspektøren på vegne af ejer) gøre følgende:

a) Sende en mail til Vurderingsstyrelsen med oplysninger om de bygningsobjekter, der ønskes sikkert geokodet. Oplysningerne skal indsendes som en koordinatliste med indhold og format som anført i pkt. b)
Mailen skal sendes til bbr@bbr.dk, og emnefeltet skal indeholde følgende: ”Geokodning i forbindelse med matrikulær sag”. Dette er af hensyn til, at henvendelsen kan prioriteres i Vurderingsstyrelsen. Vurderingsstyrelsen vil orientere indsender, når de ønskede oplysninger er indlæst i BBR.

b) Koordinatliste, jf. pkt. a), skal være i CSV-format (Comma Separated Values) og have følgende indhold:

 • Bygningsnummer, jf. BBR-registrering
 • BFE-nummer for ejendom, hvorfra der foretages udstykning eller arealoverførsel
  (én liste pr. ejendom, der afgiver areal)
 • Easting-koordinat (UTM32/ETRS89)
  (punkt inden for omrids af ny bygning)
 • Northing-koordinat (UTM32/ETRS89)
  (punkt inden for omrids af ny bygning)

Vurderingsstyrelsen vil herefter indlæse punkterne i BBR med kilde ”L” for landinspektør (eller ”E” for ejer) og kvalitet ”Sikker”.

c) Landinspektøren kan herefter trække en ajourført BBR-meddelelse fra www.ois.dk eller https://kort.bbr.dk.

Den nye ejer skal kontakte kommunen, hvis byggetilladelsen ikke ønskes udnyttet, således byggesagen kan slettes i BBR.

Hvis landinspektøren bliver opmærksom på, at et fremsendt dokument i den matrikulære sag ikke længere er udtryk for de aktuelle forhold, skal der fremsendes et nyt dokument i sagen. Landinspektørerklæringen vedr. BBR skal således være afgivet i forhold til de aktuelle forhold på tidspunktet for registreringen af de matrikulære ændringer i matriklen.

Indberetning af ændringer til BBR

Ja. Praktiserende landinspektører kan indberette ændringsforslag, som fx geokodning, til BBR via Ret BBR.
Landinspektøren skal skrive en mail til bbr@bbr.dk og anmode om at få tildelt rettigheder som praktiserende landinspektør i Ret BBR.

Geodatastyrelsen er bekendt med, at der er udarbejdet en vejledning for praktiserende landinspektører til Ret BBR.

NB: Ret BBR kan på nuværende tidspunkt ikke anvendes til byggesager med nybyggeri (se også spørgsmål nr. 7).

Ja. Geodatastyrelsen dispenserer umiddelbart fra § 41, når:

 • der foreligger dokumentation for, at ajourføring er sket af en landinspektør på vegne af ejeren via https://ret2.bbr.dk/vaelgejendom
 • det af dateret kvitteringsmeddelelse fra https://ret2.bbr.dk/vaelgejendom fremgår, at der er indberettet ajourføringsforslag til sikker geografisk stedbestemmelse af de bygninger og tekniske anlæg*), som ifølge BBR-meddelelsen ikke er sikkert geografisk stedbestemt, og
 • der foruden kvitteringsmeddelelsen til GST fremsendes en BBR-meddelelse, der er dateret senere end 10 hverdage fra datoen på kvitteringsmeddelelsen.

Geodatastyrelsen opfordrer til, at ovenstående fremgangsmåde anvendes.

Hvis ajourføringsforslag er tilgået kommunen uden anvendelse af Ret BBR, og landinspektøren kan dokumentere, at kommunen ikke har ajourført BBR rettidigt ifølge en lovhjemlet frist, kan Geodatastyrelsen efter en konkret bedømmelse enten umiddelbart eller efter indhentelse af nærmere oplysninger hos kommunen, dispensere fra bestemmelsen.

Fra Geodatastyrelsens synspunkt vil dokumentation for indberetning af ændringer til BBR via Ret BBR kunne være følgende:

 • En kvitteringsmail fra Ret BBR for indberetning af ændringer til BBR, eller
 • Pdf-fil med et klip/screendump af kvitteringssiden fra Ret BBR, hvoraf indberettede ændringsforslag fremgår, eller
 • En erklæring fra den praktiserende landinspektør (fx på landinspektørfirmaets brevpapir), der indeholder oplysningerne fra kvitteringssiden fra Ret BBR (ved anvendelse af funktionen ”Kopier til klippebord”), samt oplysninger om, at geokodningen med indberetningen i Ret BBR er ændret til ”sikker” for de i erklæringen nævnte bygninger og tekniske anlæg.

GST kan principielt registrere sagen men opfordrer til, at den korrekte koordinat indberettes til kommunen via Ret BBR (https://ret2.bbr.dk/vaelgejendom)

Ejer (eller landinspektøren på vegne af ejer) må rette henvendelse til kommunen og oplyse, at bygningen ønskes fjernet fra BBR, da den ikke længere findes på ejendommen.


Ejer (eller landinspektøren på vegne af ejer) kan også foretage en sikker geografisk stedbestemmelse af bygningen via Ret BBR.

Fremme af en sag er uden betydning for de dokumenter, der skal fremgå af sagen.

1 Et teknisk anlæg optaget i BBR skal ifølge BBR-meddelelsen være sikkert geografisk stedbestemt, når der på tidspunktet for indsendelse af den matrikulære sag til Geodatastyrelsen ifølge regner fastsat i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering skal være registreret et geografisk punkt i BBR, som ligger inden for det tekniske anlægs fysiske ydre afgrænsning, jf. § 41, stk. 1.

2 Det skal bemærkes, at hvis der indføres krav om sikker geografisk stedbestemmelse for bestemte typer af tekniske anlæg i medfør af lov om bygnings- og boligregistrering, vil kravet således også gælde i forhold til bekendtgørelsens § 41. 

3 Jf. Vurderingsstyrelsen, der administrerer reglerne for geokodning

Ajourføringsdato

16.05.2024