Orientering fra Geodatastyrelsen

Til alle landinspektørfirmaer

Den 1. januar 2024 trådte en ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder i kraft. Den nye bekendtgørelse indeholder blandt andet nye krav til indholdet af ejerens erklæring om godkendelse af skel (§3, stk. 1), til ejerens erklæring om vejoptagelse (§5, stk.1, nr. 1) og ejerens og landinspektørens lykke-og-fromme erklæring (§ 6, stk. 1, nr. 2).

Formelt set skal erklæringer naturligvis leve op til de krav, der gælder på tidspunktet for en sags indsendelse. Men da en sag kan være længe undervejs, og da ejererklæringer kan være afgivet tidligt i sagsprocessen, vil GST i en periode indtil 1. juli 2024, acceptere, at ejerens skel- og vejerklæringer ikke opfylder de nugældende krav, men alene de krav der var gældende indtil 31. december 2023. Det er dog en forudsætning, at ejerens erklæring er afgivet før 1. januar 2024.

I sager indsendt efter 1. juli 2024 skal en ejererklæring overholde de gældende krav til indholdet uanset tidspunktet for ejerens afgivelse af erklæringen

Der skal foreligge dokumentation for tegningsret, når en person underskriver for et selskab, forening m.v.

Når en ejer skal afgive erklæring i forbindelse med en matrikulær sag, skal der ved ejer forstås den, der ifølge adkomst i tingbogen er berettiget til at råde over ejendommen. Hvis ejeren er en juridisk person, skal ejererklæringer være underskrevet af den eller de personer, der er tegningsberettiget for det pågældende selskab, forening m.v.

Er ejeren et selskab, skal der i den matrikulære sag være en aktuel udskrift fra Det Centrale Virksomhedsregister (CVR) med oplysning om tegningsregel og personkreds, der kan tegne selskabet. Er ejeren en forening, skal foreningens vedtægter indsendes sammen med relevant mødereferat, hvoraf det fremgår, hvem der er tegningsberettiget for foreningen på underskriftstidspunktet. Oplysninger om tegningsregel og tegningsberettigede bør markeres i de indsendte vedtægter og mødereferat for at lette sagsbehandlingen.

Der skal foreligge dokumentation for tegningsret ved alle former for ejererklæringer, når en eller flere personer underskriver på vegne af et selskab, en forening m.v. Det gælder også ejererklæringer, hvor der ikke tidligere var krav om indsendelse af rådighedsattest. Kravet gælder derfor også for skelerklæringer. Dette er en skærpelse af praksis i de matrikulære sager.

Kravene til ejererklæringer er nærmere beskrevet i det opdaterede kapitel 19 i vejledning om matrikulære arbejder.

Her kan du også læse om, hvem der bør afgive ejererklæringer i de tilfælde, hvor en ejendom er overdraget, men hvor erhververen endnu ikke har endelig tinglyst adkomst på ejendommen.

Reglerne i BMA § 41 er ændret med hensyn til den dokumentation, der skal foreligge i en matrikulær sag i forhold til BBR. Ved udstykning og arealoverførsel skal der ikke længere indsendes BBR-meddelelse som dokumentation for, at alle bygninger registreret i BBR er sikkert geografisk stedbestemt. Landinspektøren skal i stedet erklære sig herom på en standarderklæring vedr. BBR. Erklæringen er udformet med et indhold, der afspejler de gældende krav for sikker geografisk stedbestemmelse af bygninger og tekniske anlæg. På nuværende tidspunkt indeholder BBR-reglerne ikke krav om, at tekniske anlæg skal være sikkert geografisk stedbestemt, og landinspektøren skal derfor ikke erklære sig herom.

Landinspektøren kan erklære sig for flere ejendomme på den samme erklæring, hvis alle bygninger registreret i BBR på disse ejendomme er sikkert geografisk stedbestemte. Der skal afgives en særskilt erklæring for en ejendom, hvis ikke alle bygninger er sikkert geografisk stedbestemt.

Landinspektørerklæring vedr. BBR kan findes på gst.dk.

Umiddelbart efter påske vil systemerne blive tilpasset således det bliver muligt for landinspektøren at signere BBR-erklæring digitalt i ERPO.

Den 1. januar 2024 overgik opgaven med registrering af bygninger på fremmed grund fra Tinglysningsretten til GST. Selvom alle involverede i indførelsen af den ny model for registrering af bygning på fremmed grund har gjort hvad de kunne for at være klædt på til at håndtere opgaven, opstår der uundgåeligt tvivlsspørgsmål og behov for nærmere afklaring i en række konkrete sager. I sådanne sager kan ekspeditionstiden blive lidt længere end det fastsatte mål, der er en gennemsnitlig ekspeditionstid på højst 14 dage.

Fra vores sagsbehandling har vi allerede nu fundet behov for en præcisering:

Hvis en BPFG, under samme BFE-nummer, består af 2 eller flere flader, som tangerer hinanden, skal BPFG´en i matriklen fremstå som én polygon uanset der er tale om flere bygninger /anlæg.

Hvis der er tale om BPFG´er med hvert sit BFE-nummer, er der ikke noget i vejen for at fladerne tangerer hinanden.

Vi opdaterer løbende brugervejledning for landinspektører til ERPO. Vejledningen vedr. Bygning på Fremmed Grund findes i kapitel 7

Når fundamentet for en kommende bygning (herunder evt. et teknisk anlæg) er færdigstøbt, kan dette betragtes som en entydigt fysisk afgrænsning af den kommende bygnings placering og udbredelse på den samlede fast ejendom. Tinglysningsretten har tilkendegivet, at en stedfæstelse af byggeriet på dette stadie kan danne grundlag for, at der oprettes et bygningsblad uden rettigheder i tingbogen. Tinglysningsretten har samtidigt tilkendegivet, at tinglysning af en ret på bygningsbladet første gang forudsætter, at der med anmeldelsen til Tinglysningsretten sker en tilstrækkelig individualisering af den kommende bygning ved bl.a. bygningstegninger. For nærmere vejledning herom henvises til Tinglysningsretten. For nybyggeri vil den angivne praksis åbne mulighed for, at der kan etableres belåning med sikkerhed i et tinglyst pantebrev, når det færdigstøbte fundament er stedfæstet i matriklen ved en landinspektørerklæring. 

I både januar, februar og formentligt også i marts 2024 har ekspeditionstiden for matrikulære sager desværre sneget sig over de 35 dage, der er GST´s mål for den gennemsnitlige ekspeditionstid. Årsagen til den forhøjede ekspeditionstid er dels at projekt ”Ukendte veje”, der blev gennemført i november og december 2024, viste sig at være mere ressourcekrævende end vi havde forventet, dels at der i månederne op til årsskiftet blev indsendt flere matrikulære sager end normalt, sandsynligvis pga gebyrstigningerne pr. 1. januar 2024. Hertil kom at vores sagsbehandlingssystem blev ramt af problemer ved den SER-release, der blev lagt i produktion i januar, og som også gav jer problemer med upload af bl.a. sagspakker.

I de første måneder af 2024 har vi ”givet den en skalle” og ekspederet væsentligt flere matrikulære sager end der er modtaget, og på den måde nedbragt antallet af uekspederede sager. Selv om de fleste af os holder en lang påskeferie og ekspeditionstiden helt automatisk vil blive forlænget med disse dage vil vi lægge alle kræfter i så vi ved udgangen af april forhåbentlig på ny vil have en gennemsnitlig ekspeditionstid på højst 35 dage.

For ejerlejlighederne ser det anderledes lyst ud. Her er ekspeditionstiden upåvirket af projekt ”Ukendte veje” og selvom vi modtog flere ejerlejlighedssager i november og december end normalt, er den gennemsnitlige ekspeditionstiden fortsat kortere end det fastsatte mål på 14 dage.

For sager indsendt efter 1. april 2024 vil sagsbidraget for adgang til MAO være 75 kr. pr. sag.

 

…. pga. afvikling af ferie må forventes en lidt længere svartid i supporten i dagene mellem palmesøndag og skærtorsdag.

 

Med venlig hilsen

 

Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder

Kontorchefer

Matrikel og Ejendomsregistrering