Orientering fra Geodatastyrelsen

Til alle landinspektørfirmaer

Pr. 1. juli 2024 træder en ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder, som erstatter den gældende, i kraft. Der indføres ingen overgangsordninger.

Der sker følgende ændringer:

Matrikulære forandringer som følge af ekspropriation, § 21:
21 ændres, så der ved matrikulære forandringer som følge af ekspropriation skal foreligge en erklæring fra ekspropriationsmyndigheden om, at reglerne i udstykningslovens §§18-20 er iagttaget. Ekspropriationsmyndigheden skal fortsat, og som hidtil erklære, at sagens forandringer er i overensstemmelse med ekspropriationsbeslutningen. En matrikulær sag kan indsendes under sagskategorien ”Ekspropriation”, selvom sagen indeholder forandringer, der isoleret set ikke er ekspropriation. Det vil fx være tilfældet, hvis der sker

  • overførsel af et statsligt ejet areal til en anden statsligt ejet ejendom, eller overførsel af et kommunalt ejet areal til en anden ejendom ejet af samme kommune,
  • forandring som følge af en frivillig aftale på ekspropriationslignende vilkår, eller 
  • overførsel af et areal til en lodsejers ejendom som kompensation for en tvangsafståelse.

Sådanne forandringer skal dog indgå som en del af ekspropriationsbeslutningen.

En matrikulær sag til berigtigelse af en ekspropriationsbeslutning vil fortsat være fritaget fra kravet om dokumentation for overholdelse af udstykningslovens §§ 18-20, for erklæring vedr. skel efter bekendtgørelsens § 3, stk. 1 og 2, ligesom bekendtgørelsens kap. 3, 4, 5 og 6, fortsat ikke vil finde anvendelse på disse sager.   

Arealberegning, § 32, stk. 3 og stk. 6.
De regler for arealberegning i § 32, stk. 3 og stk. 6, der trådte i kraft den 1. januar 2024, har vist sig ikke at balancere hensynet mellem forbedret arealberegning og det merarbejde, det kan påføre sagen, på en hensigtsmæssig måde. Derfor tilbageføres ændringen, så § 32, stk. 3 og stk. 6 fremover svarer til reglerne før 1. januar 2024, dog med de justeringer, der må ske som følge af den gældende § 27, stk. 3.

Fritagelse for ekspeditionsgebyr ved sammenlægning af samvurderede ejendomme, § 46, stk. 5.
Der indføres gebyrfritagelse for sammenlægning af samvurderede ejendomme. Nedbringelse af antallet af samvurderede ejendomme vil lette administrationen af sådanne ejendomme – navnlig for Vurderingsstyrelsen, men også for andre myndigheder og virksomheder. Oplysning om, at en ejendom er samvurderet med en anden ejendom, fremgår ikke af offentligt tilgængelige registre, men ejeren af en samvurderet ejendom vil havde modtaget oplysning herom fra Vurderingsstyrelsen i brev af 14. februar 2024. Det skal oplyses i den matrikulære sag, at der er tale om sammenlægning af samvurderede ejendomme, hvis der skal kunne opnås afgiftsfritagelse.

Find bekendtgørelse nr. 568 af 30. maj 2024 om matrikulære arbejder her

Pr. 1. juli 2024 træder en ny bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i kraft. Der sker følgende ændringer:

Krav om landinspektørerklæring ved stedfæstelse af bygning på fremmed grund udgår. Gældende § 13, stk. 1, nr. 4, og § 15, stk. 2, udgår.
Kravet om erklæring fra landinspektøren om, at en stedfæstet bygning ikke allerede er helt eller delvist optaget på et andet bygningsblad i tingbogen, udgår. Ved anmeldelse af tinglysning på det nye eller ændrede bygningsblad i tingbogen, forlanger Tinglysningsretten i dag en erklæring fra både ejer og landinspektør om, at bygningen ikke allerede er optaget på et bygningsblad. Det er ikke nødvendigt, at dokumentation for det samme forhold påses af begge myndigheder.

Krav om ejererklæring vedrørende nedrivning/bortfjernelse. Gældende § 16, stk. 2, ændres.
Krav om ejererklæring vedrørende nedrivning/bortfjernelse udgår. Ridset skal herefter blot oplyse, at bygningen er reduceret ved nedrivning. Når en ejendom optaget på et bygningsblad i tingbogen reduceres, så skal der for Tinglysningsretten foreligge en beskrivelse af nedrivningen. Det er ikke nødvendigt, at dokumentation for det samme forhold påses af begge myndigheder.

Tilbygning skal angives på ridset, ny § 16, stk. 3.
Efter ønske fra Tinglysningsretten skal ridset fremover med tekst, skravering eller lignende angive en tilbygnings placering.

Ændringerne skal medvirke til at samordne praksis mellem Geodatastyrelsen og Tinglysningsretten. Der vil ikke være en overgangsordning for, hvornår GST påbegynder at administrerer ændringerne.  

Find bekendtgørelse nr. 567 af 30. maj 2024 om registrering og noteringer angående ejerlejligheder og bygning på fremmed grund m.v. her

Den 1. juli 2024 træder en ny bekendtgørelse om landinspektørselskaber i kraft.

De nye regler i bekendtgørelsens § 2, stk. 5 og 6 og § 3, skal tydeliggøre landinspektørselskabernes oplysningspligt. Oplysningspligten i § 2 vedrører landinspektørselskabets ejerforhold, mens oplysningspligten i § 3 handler om sammensætningen af landinspektørselskabets bestyrelse og direktion. Landinspektørselskaberne skal sende de angivne oplysninger til Geodatastyrelsen, der påser om reglerne i § 4 a i lov om landinspektørvirksomhed og reglerne i bekendtgørelse om landinspektørselskaber overholdes.

Det præciseres i bekendtgørelsen, at de selskabsretlige begreber skal forstås som defineret i selskabsloven. Derudover foretages der redaktionelle ændringer.

Bekendtgørelsen nr. 446 af 8. maj 2024 om landinspektørselskaber kan findes her

Et landinspektørselselskab må alene have til formål at drive landinspektørvirksomhed. Hvis der er tale om et landinspektørholdingselskab, må selskabets eneste formål og aktivitet være at eje aktier eller anparter i et andet landinspektørselskab eller landinspektørholdingselskab. Der må dog i tillæg til formålet foretages sædvanlig formueanbringelse.

Det skal fremgå af landinspektørselskabers navn, at det er et sådant selskab. Et landinspektørselskab er således pligtig og eneberettiget til i navnet at benytte ordene landinspektøraktieselskab, landinspektøranpartsselskab, landinspektørpartnerselskab eller landinspektørkommanditaktieselskab eller deraf dannede forkortelser. Reglerne om navne gælder for alle landinspektørselskaber, herunder landinspektørholdingselskaber.

Geodatastyrelsen har konstateret, at flere landinspektørselskabers formål og navn ikke lever op til disse krav. Landinspektørselskaberne opfordres derfor til at følge op herpå, og få ændret formål og navn, hvis det ikke er i overensstemmelse med reglerne. Ændring af selskabets navn og formål skal meddeles til Geodatastyrelsen.

GST henstiller, at der højest oprettes et ejerlejlighedsfællesskab i en sag. Det gælder både ejerlejlighedssager og kombinationssager med ejerlejligheder. Henstillingen skyldes dels, at vi har konstateret udfordringer i fht. korrekt tilknytning af adresser til ejerlejligheder i sager, hvor der oprettes flere ejerlejlighedsfællesskaber, dels hensynet til overskueligheden over de enkelte ejerlejligheder og ejerlejlighedsfællesskaber, ved håndtering af fremtidige forandringer af de registrerede ejerlejligheder og – fællesskaber. GST er som hidtil indstillet på at fremme matrikulære sager hhv. kombinationssager, der efterfølges af sager om oprettelse af ejerlejlighedsfællesskaber.

Ifølge § 37 i bekendtgørelse om matrikulære arbejder skal de matrikulære ændringer, der ønskes foretaget efter reglerne i bekendtgørelsens kap. 3-10, tydeligt fremgå af ændringskortet. Vi er i den seneste tid blevet opmærksom på, at især vejlinjer slettes i CAD. Når det sker fremgår hverken vejliner eller slettemarkeringer af ændringskortet. Sletningen af en vej er derfor alene er beskrevet i skematisk redegørelse, og der er ikke overensstemmelse i sagens oplysninger. Vær opmærksom på, at en sag vil blive hjemsendt til omarbejdelse, når vi bliver opmærksomme på en sådan mangel på overensstemmelse.

... på grund af medarbejdernes afholdelse af ferie må der påregnes lidt længere svartider især i ugerne 28, 29, 30 og 31.

 

God sommer

Med venlig hilsen

 

Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder

Kontorchefer

Matrikel og Ejendomsregistrering