Orientering fra Geodatastyrelsen - oktober 2023

Til alle landinspektørfirmaer.

Efter releasen ultimo september er det muligt at redigere adresser for eksisterende ejerlejligheder. Når den eksisterende ejerlejlighed i forbindelse med videreopdeling skal ændre adresse, vil dette således være muligt via funktionen ”Rediger adresser for EJL”.

Funktionen ”Rediger adresser for EJL” er samtidigt forbedret således, at allerede tildelte adresser kan frasorteres, ligesom det vil være muligt at sortere adresserne efter hhv. ejerlejlighedsnummer eller BFE-nummer, hvis det er mere hensigtsmæssigt i forbindelse med tildeling af adresser.

Forventningen er pt, at det i løbet af december 2023 bliver muligt at udarbejde matrikulære sager i ERPO, og at stedfæstelsen af BPFG overgår fra Tingbogen til Matriklen pr. 1. januar 2024. I den forbindelse er det nødvendigt at ændre det GML format, der anvendes til at importere CAD ændringer til ERPO.

Samtidigt vil det ikke længere være muligt at uploade måleblade i DSFL-format for matrikulære sager udarbejdet i ERPO. GST har været i løbende dialog med de forskellige CAD-leverandører, og alle er orienterede om ændringerne.

Hvis der, mod forventning, findes CAD-leverandører, der ikke har hørt om de tilpasninger, der er nødvendige, opfordres disse til snarest at rette henvendelse til GST via supporten eller på e-mail: mat@gst.dk

GST planlægger at afholde informationsmøder, i hhv. Aalborg og København, om oprettelse og indsendelse af BPFG-sager. Møderne planlægges afholdt ultimo november / primo december 2023, så alle kan være klar den 1. januar 2024, hvor stedfæstelsen af BPFG overgår fra Tingbogen til Matriklen. Nærmere oplysninger om mødetidspunkter m.v. vil snarest blive offentliggjort på gst.dk og via Jira Statuspage. Hvis du vil være sikker på, at oplysningerne om informationsmøderne når frem til dig kan du med fordel abonnere på nyheder fra Geodatastyrelsen eller på opdateringerne fra Jira Statuspage.

Der arbejdes fortsat intensivt på færdiggørelsen af systemet. Pt. er alle ressourcer sat ind i forhold til test, så vi får den bedste mulige løsning med færrest mulige fejl. Derudover er vi i gang med at udfærdige vejledninger, som også indeholder tips og tricks til smidig udarbejdelse af matrikulære sager i ERPO. Kort fortalt er der travlhed i projektet, og vi glæder os til at præsentere jer for den nye løsning i løbet af vintermånederne. Nærmere information om det, når vi nærmer os endelig lancering.

Vi har tidligere opfordret alle landinspektørfirmaer til at udarbejde så mange sager som muligt i ERPO. Også selv om det i den idriftsatte del af systemet kun er muligt at udarbejde matrikulære sager, der ikke kræver CAD-arbejde. Opfordringen skyldes, at vi, som et supplement til det testarbejde vi selv foretager, ønsker systemet ”testet af hverdagen” så uhensigtsmæssigheder kan afsløres allerede nu.

Desværre har kun få taget imod opfordringen, og vi har derfor besluttet, at vi i perioden frem til idriftsættelsen af det samlede system, vil fremme behandlingen af sager udarbejdet i ERPO. Vi håber, at vi med beslutningen opsamler erfaringer, der kan bidrage til forbedring af MIA i ERPO allerede, når startskuddet lyder.

Siden releasen ultimo september 2023 har det ikke været muligt at genindsende sager, der står i status modtaget. Begrænsningen har været nødvendig for at sikre, at der er overensstemmelse mellem skematisk redegørelse og sagens forandringer, også efter eventuel omarbejdelse og genindsendelse. Det er fortsat muligt at indsende supplerende dokumenter til en indsendt sag, men er der behov for at ændre sager må du rette henvendelse til GST på mat@gst.dk eller via supporten og anmode om, at sagen hjemsendes. Vi opfordrer til, at kontrolmodulet kaldes, og at sagen på den måde kontrolleres, før den indsendes. Herved kan du måske undgå at skulle anmode om, at sagen hjemsendes, fordi noget skal ændres. Uhensigtsmæssigheden vedrørende manglende overensstemmelse mellem sagen og skematisk redegørelse knytter sig til sager, der er udarbejdet i ERPO, men den manglende mulighed for at genindsende sager, der står i status modtaget gælder for alle matrikulære sager. Også de der er udarbejdet i nuværende MIA.

GST er blevet opmærksom på, at det kun sjældent fremgår af udstykningskontrolskemaet hvilken hjemmel i landbrugsloven, der ligger til grund for udstykning af en landbrugsejendom uden beboelsesbygning. Oplysningen har betydning for kommunernes mulighed for at vurdere om udstykningen af den bygningsløse landbrugsejendom kræver tilladelse efter planloven, eller om den er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i planlovens § 36. Landinspektøren skal derfor sikre, at det tydeligt fremgår, om udstykningen sker efter landbrugslovens § 10, stk. 1, 3, 4 eller 5.

Hjemmesiden ” Historiske kort på Nettet” (hkpn.gst.dk) har siden udflytningen været drevet af SDFI og GST i fællesskab. Der er truffet beslutning om, at den fælles hjemmeside gradvist lukkes ned over den kommende tid. SDFI har allerede nu idriftsat en ny hjemmeside” Historiske Kort”, hvor alle data fra ”Historiske kort på Nettet” er tilgængelige. SDFI´s nye hjemmeside har haft visse mangler, som GST er i dialog med SDFI har fået rettet, i det omfang det er muligt. SDFI´s nye hjemmeside giver mulighed for at søge på tværs af kortgrupper enten via metadata eller kort. For matrikelkort er der nu suppleret med plannummer og kortart (rammekort og ø-kort), som fremgår af oversigten i listeform.

GST er i gang med at udvikle en ny udstillingsplatform ”matriklen.dk” til udstilling af matrikulære data. Platformen lanceres senere i år og du vil kunne opleve matriklen.dk på GST´s stand til Kortdage i Odense den 1. og 2. november. Kom forbi os på Kortdagene for at se og høre mere. I første omgang vil de historiske matrikelkortet kunne tilgås fra ”matriklen.dk” via et link til SDFI´s hjemmeside, men på længere sigt er det hensigten, at de historiske matrikelkort skal udstilles sammen med andre matrikulære data på ”matriklen.dk”.

I løbet af november 2023 gennemfører GST et projekt, der har til formål at sikre overensstemmelse mellem matrikelkortets og -registrets oplysninger om vejarealer. Et stort antal gamle veje er gennem tiderne optaget på matrikelkortet, uden at vejarealet dengang blev beregnet, og derfor blev vejarealet ikke registreret i matrikelregistret. Da registret blev digitaliseret i midten af 1980’erne, blev vejarealet på disse jordstykker angivet som ”Ukendt”, selv om der var optaget vej på matrikelkortet. I en række offentlige registre fremstår det imidlertid som om vejarealet på sådanne jordstykker er 0 m². For at rette op på uoverensstemmelsen mellem matrikelkort og matrikelregister vil GST derfor opdatere vejarealerne. Der findes ca. 22.000 jordstykker, hvor der findes vej på matrikelkortet, men hvor vejarealet i matrikelregistret er angivet som ”ukendt”.

GST vil naturligvis tage hensyn til igangværende sagsudtræk og undlade at opdatere vejarealerne på jordstykker, der indgår i andre sagsudtræk.

Høringsportalen (hoeringsportalen.dk) vil du senest d. 19. oktober 2023, kunne hente

  • udkast til en ny bekendtgørelse om registrering og noteringer angående ejerlejligheder og bygning på fremmed grund m.v. og
  • udkast til en ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder 

Bekendtgørelse om registrering og noteringer angående ejerlejligheder og bygning på fremmed grund m.v., vil ved udstedelse ophæve og erstatte den gældende bekendtgørelse nr. 614 af 26. maj 2023 om registrering af ejerlejligheder og notering af bygning på fremmed grund i matriklen. Bekendtgørelsen fastsætter i kapitel 3 nye regler om dokumentation m.v., der skal indsendes til GST før GST anmoder Tinglysningsretten om at oprette et bygningsblad eller om at ændre, hvad der er omfattet af et bygningsblad. Endvidere fastsættes regler om registrering og stedfæstelse af bygninger på havet.

Bekendtgørelse om matrikulære arbejder vil ved udstedelse ophæve og erstatte den gældende bekendtgørelse. Bekendtgørelsen fastsætter nye regler, som pålægger landinspektøren at sikre, at BBR bliver ajourført, og at der bliver oprettet et nyt bygningsblad, når arealoverførsel eller udstykning medfører, at en ejendom af typen bygning på fremmed grund for en dels vedkommende får beliggenhed på en anden samlet fast ejendom. Derudover påtænker GST en række ændringer og justeringer, der udvikler regelsættet på baggrund af erfaringer indsamlet fra sagsbehandling og fra branchen.   

Frist for afgivelse af høringssvar bliver d. 16. november 2023. Bekendtgørelserne vil ved udstedelse træde i kraft 1. januar 2024.

Vi har tidligere mindet om og anbefalet at du snarest konverterer din medarbejdersignatur til MitIDErhverv. Hvis du endnu ikke har gjort det skal du være opmærksom på, at det er tæt på at være sidste chance. Muligheden for login med NemID slutter nemlig med udgangen af oktober 2023.

Landinspektørnævnets kendelser findes i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: https://landinspektoernaevnet.dk/kendelser.

 

Landinspektørnævnets seneste kendelse er:

  • Kendelse af 31. august 2023 om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med implementering af et retsforlig (sag nr. 531)

 

 

Med venlig hilsen

Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder

Kontorchefer

Matrikel og Ejendomsregistrering