Orientering fra Geodatastyrelsen - juni 2023

Til alle landinspektørfirmaer.

ERPO understøtter nu MitID med login og signering, og GST er i gang med at omlægge login på vore øvrige websites fra NemID til MitID.

Selvom Digitaliseringsstyrelsen har udsat tidspunktet for lukning af muligheden for login med NemID, anbefaler GST, at du snarest konverterer dine eksisterende medarbejdersignaturer til MitID Erhverv.

Vi modtager et stigende antal henvendelser om vanskeligheder forbundet med overgangen til MitID Erhverv, og skal derfor understrege, at det er vigtigt, at du følger vejledningen fra Digitaliseringsstyrelsen om import af eksisterende medarbejdersignatur-bruger. Ved manglende import af eksisterende medarbejdersignatur-bruger, tildeles du et nyt aktørID. Det betyder, at du ikke vil kunne tilgå de sager, der er oprettet før konverteringen til MitID.

Spørgsmål vedrørende import af eksisterende medarbejdersignatur-brugere, skal rettes til MitID Support, som findes her

Der arbejdes fortsat intensivt på at få MIA integreret i ERPO. Tidsplan forventes at holde, så MIA i ERPO er klar og i drift i december 2023. For at kunne gennemføre mere strukturerede og dækkende test er der pt. fokus på færdiggørelse af sammenhængende områder og funktionalitet. Efter sommerferien forventer vi at være klar til den afsluttende test.

Som tidligere nævnt, afholdes der ikke testfest som det skete i forbindelse med idriftsættelsen af fase 1 og 2. Forberedelser af og opfølgning på en testfest vil betyde udskydelse af idriftsættelsen til 2024. GST vil derfor i stedet invitere en håndfuld brugere til at teste og afprøve den samlede løsning i løbet af efteråret. Udvælgelsen af testbrugere foretages i dialog med PLF. Det glæder vi os til.

I begyndelse af 2024 forventer vi at afholde ”roadshows” for alle interesserede. Mere herom når vi nærmer os den endelige lancering.

 

Den 1. juli 2023 træder en ny bekendtgørelse om registrering af ejerlejligheder og notering af bygninger på fremmed grund i matriklen i kraft.

Den hidtidige § 6 udgår, da der ikke længere er krav om, at landinspektøren foretager tilknytning mellem BBR-enheder og ejerlejligheder i ERPO. De efterfølgende paragraffer rykker numerisk op. Ifølge den nye § 8, stk. 2, skal der foreligge dokumentation for, at der i ejerlejlighedsloven er hjemmel til at opdele tilførte bygninger i ejerlejligheder, når der tilføres bygninger til en ejerlejlighedsopdelt ejendom ved arealoverførsel eller sammenlægning. Derudover ændres § 13 så ekspeditionsgebyret fremover kan reguleres halvårligt. Gebyrsatsen offentliggøres på GST’s hjemmeside.

 

I bilag 1 tydeliggøres indholdet af den erklæring, der skal foreligge fra ejer, når en bygning opdeles efter ejerlejlighedslovens § 17. Der er samtidig tilføjet krav om en erklæring fra landinspektøren i disse sager. Det er også præciseret i bilag 1, at ejerlejlighedslovens § 23, stk. 1, ikke er en opdelingshjemmel. Derudover er der foretaget mindre redaktionelle ændringer og præciseringer af bekendtgørelsens bestemmelser samt af kravene i bekendtgørelsens bilag 1 til dokumentation for opfyldelse af ejerlejlighedslovens betingelser for ejerlejlighedsopdeling.

 

Udkastet til den ændrede bekendtgørelse har været i høring fra 14. april til 22. maj. PLF, Aalborg Universitet og Landinspektørforeningen har afgivet et fælles høringssvar. GST har uddybet de ændringer, der har givet anledning til bemærkninger i høringsperioden, i et høringsnotat, der kan ses her.

 

Den 1. juli 2023 træder også en ny bekendtgørelse om matrikulære arbejder i kraft.

Eneste ændring vedrører bekendtgørelsens § 45, der ændres, så gebyrerne fremover kan reguleres halvårligt. Gebyrsatserne offentliggøres på GST’s hjemmeside.

Med virkning fra den 1. juli 2023 er de matrikulære gebyrer forhøjet. Der er tidligere udsendt særskilt orientering herom. Foranlediget af en række henvendelser om spørgsmålet skal GST præcisere, at de forhøjede gebyrer alene vil gælde for de sager, der indsendes efter 30. juni 2023.

Initieret af blandt andet det forhold, at GST, om end først i 2024, skal overtage registreringen og stedfæstelsen af bygning på fremmed grund fra Tinglysningsretten, er der gennemført en datamodelændring af Matriklen der, udover at tage hånd om de nye opgaver, retter op på en række uhensigtsmæssigheder i den eksisterende datamodel.

Den nye version af Matriklen, kaldet Matriklen2, er nu tilgængelig på Datafordeleren. Der er paralleldrift mellem Matriklen og Matriklen2 indtil 15. december 2023. Herefter lukker de eksisterende tjenester i Matriklen og Matriklen2 fortsætter. Læs mere her.

Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen henstiller, at landinspektøren er opmærksom på at sikre, at ejerlejlighedsejendommen bliver den ”fortsættende” ejendom, når der sker matrikulær sammenlægning af en ejerlejlighedsejendom og en anden ejendom. Det er forbundet med udfordringer og betydeligt ekstra arbejde hos Tinglysningsretten samt væsentlige systemmæssige forhindringer hos GST, når en ejerlejlighedsejendom sammenlægges med en anden ejendom og udgår. Det skyldes at de registrerede ejerlejligheder vil skulle overføres fra den udgåede ejerlejlighedsejendom til den ejendom den sammenlægges med.

Der indføres en ny forandringstype til ejerlejlighedssager: ”Reducer areal”. Forandringstypen skal anvendes når bygningsdele fjernes eller nedrives. Samtidigt ændres systemet, så det under forandringstyperne ”Overfør areal” og ”Tilfør areal” bliver muligt at præcisere, hvilken form for overførsel eller tilførsel, der er tale om, f.eks. ”Overførsel af indvendigt fællesareal til ejerlejlighedsareal”

Systemforandringerne vil afspejle sig i den integrerede ejerlejlighedsfortegnelse og i registreringsmeddelelsen.

Ændringerne er aftalt med Tinglysningsretten og har til formål at tydeliggøre, hvilken ændring der konkret er tale om, og derved fjerne den hidtidige usikkerhed om, hvorvidt en ændring forudsætter skøde m.v.

Forandringen sættes i drift primo juli 2023. Meddelelse om idriftsættelsen vil blive udsendt på Jira Statuspage. Hvis du ikke allerede abonnerer på meddelelser om driftsstatus for vores systemer, kan du gøre det her

Den opdaterede brugervejledning vil være tilgængelig samtidigt med idriftsættelsen af forandringen. Se den her

På mødet i UKS-Følgegruppen i maj 2023 blev det aftalt, at Udstykningskontrolskemaets pkt. 1: Lov om planlægning, pkt. 3: Lov om offentlige veje og pkt. 4: Lov om private fællesveje udfoldes således, at underspørgsmålene altid skal besvares særskilt og ikke, som hidtil, som en samlet besvarelse vedrørende forholdene til hhv. planloven, vejloven og privatvejsloven, under pkt. 1.1, pkt. 3.1 og pkt. 4.1.

Ændringen sker efter ønske fra repræsentanterne fra kommunerne og PLF. Forhåbningen er, at udfoldningen vil føre til større opmærksomhed på de forskellige bestemmelser i omhandlede love og derved til en mere korrekt og fyldestgørende besvarelse af Udstykningskontrolskemaet.

GST er enig i det hensigtsmæssige i, at det tydeliggøres, at der er taget stilling til alle spørgsmål i forhold til planloven, vejloven og privatvejsloven.

Den ændrede standardopsætning af Udstykningskontrolskemaet vil blive sat i drift snarest, forventeligt primo august 2023. Den ændrede opsætning vil alene få virkning for de Udstykningskontrolskemaer landinspektøren påbegynder efter idriftsættelsen. Der vil således kunne gå nogen tid, før ændringerne konstateres hos kommunerne.

Det er aftalt, at den ændrede standardopsætning af Udstykningskontrolskemaet evalueres på et af de kommende møder i UKS-følgegruppen.

Landinspektørerne anmoder ofte GST om at bestille matrikulære arkivalier hos Rigsarkivet, men faktisk kan landinspektøren selv, og uden GST´s mellemkomst, bestille matrikulære arkivalier, der er mere end 75 år gamle. I praksis betyder det den altovervejende del af de matrikulære arkivalier, der findes i Rigsarkivet. Der er enkelte årgange af MSJ-sager (typisk vejsager) som endnu ikke er mere end 75 år gamle. Ønskes disse arkivalier rekvireret vil GST`s tilladelse være nødvendig. Bestillingen hos Rigsarkivet kan ske her

Vi hjælper fortsat gerne med bestillingerne og vil fortsat kræve betaling for tidsforbruget forbundet med arbejdet hos GST.

 

Hvis du vil være sikker på, at en matrikulær sag, der forudsætter forlodsbetaling, er godkendt af GST før 1. august 2023, skal forlodsbetalingen være GST i hænde senest den 12. juli 2023. GST vil naturligvis håndtere forlodsbetalinger, der modtages efter den 12. juli, men på grund af ferie må forventes en længere behandlingstid end sædvanligt. Fodlodsbetalinger, der modtages hos GST i uge 32 vil først blive håndteret i uge 33. Dette gælder både matrikulære sager og ejerlejlighedssager.

 

GST-support vil være bemandet i hele sommerperioden, men henset medarbejdernes afholdelse af ferie må svartiderne, navnlig i de primære ferieuger 28, 29, 30 og 31, forventes at blive lidt længere end normalt.

Landinspektørnævnets kendelser findes i anonymiseret form på nævnets hjemmeside: https://landinspektoernaevnet.dk/kendelser under fanebladet ”Kendelser”.

 

Landinspektørnævnets seneste kendelser er:

 

  • Kendelse af 8. juni 2023 om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med skelfastlæggelse ved en sti (sag nr. 498)
  • Kendelse af 30. maj 2023 om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med afsætning af skel (sag nr. 538)
  • Kendelse af 11. maj 2023 om en landinspektørs fremgangsmåde i forbindelse med udstykning og matrikulering af et havneanlæg jf. tilladelser fra Kystdirektoratet (sag nr. 520)

 

God sommer

 

Med venlig hilsen

 

 

Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder

Kontorchefer

Matrikel og Ejendomsregistrering