Orientering fra Geodatastyrelsen - ultimo december 2023

Til alle landinspektørfirmaer.

I orienteringsbrevet udsendt ultimo oktober oplyste vi, at projekt MIA i ERPO desværre ikke forløber som planlagt, og at det færdige system nu forventes idriftsat i 2. halvår af 2024. Der vil løbende blive idriftsat ny funktionalitet, som vi vil introducere nærmere, når det er klart til at blive taget i brug.

Den førstkommende release i januar 2024 er en ren ”teknisk release” som ikke vil indeholde ny funktionalitet, desværre heller ikke muligheden for at importere fra CAD. Teknisk set vil samtlige forandringstyper være tilgængelige i ERPO efter januar-releasen, men vi fraråder at I udarbejder sager med andre forandringer end dem, der blev mulige med idriftsættelsen af projektets fase 2.

I begyndelsen af november 2023 udsendte GST høringsbreve / orienteringsbreve til ejerne af de ca. 22.000 jordstykker, hvor der er registreret vejareal i matrikelkortet, men intet vejareal i matrikelregistret. Vi havde forventet en del henvendelser i forlængelse af udsendelsen, men ikke den tsunami vi blev mødt af. Mange henvendelser har drejet sig om veje, der i matrikelkortet er angivet med et andet forløb end vejen har i virkeligheden eller om veje, der ikke længere findes i marken. I sådanne tilfælde har vi henvist ejerne til at kontakte en praktiserende landinspektør for eventuel berigtigelse af de udlagte veje. Bortset fra de mange henvendelser forløber projektet planmæssigt, og vores forventning er at vi, før vi går på juleferie, har registreret vejarealer på de jordstykker, der ikke indgår i andre igangværende sagsudtræk.

De mange telefoniske og skriftlige henvendelser har desværre haft en uheldig indvirken på ekspeditionstiden for matrikulære sager, og vi forventer derfor, at den gennemsnitlige ekspeditionstid vil overstige målet på 35 dage i januar 2024. På nuværende tidspunkt forventer GST at vi inden årsskiftet får behandlet sager, som er indkommet før den 1. november 2023.

I oktober har GST varslet gebyrforhøjelser og den 27. november 2023 er der udsendt meddelelse om størrelsen på de forhøjede gebyrer. Af meddelelsen fremgår blandt andet, at gebyrforhøjelserne gælder for sager, der indkommer til GST efter 1. januar 2024.

I den forbindelse skal præciseres, at en sag anses for indkommet før 1. januar 2024, hvis sagen opfylder de krav til indhold og dokumentation, der følger af lovgivningen. Der skal således foreligge nødvendige tilladelser / udtalelser fra andre myndigheder samt nødvendige erklæringer fra ejere f.eks. i forhold til vejadgang. Mindre tekniske fejl i målebladet og i matrikelkortet vil derimod ikke medføre, at en sag ikke kan anses for indkommet før 1. januar 2024.

Den 1. januar 2024 træder lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen og lov om tinglysning i kraft. Hermed indføres en ny model for registrering af bygning på fremmed grund, som den sidste del af grunddataprogrammets delaftale 1, og der indføres tilpasninger i forhold til Danmarks eksklusive økonomiske zone.

Samtidig træder en ny bekendtgørelse nr. 1601 af 12. dec. 2023 om registrering og noteringer angående ejerlejligheder og bygning på fremmed grund m.v. i kraft. Bekendtgørelsen fastsætter i kapitel 3 regler for

  • landinspektørens stedfæstelse af bygning på fremmed grund i matriklen forud for oprettelse eller ændring af et bygningsblad i tingbogen, og
  • registrering af bygninger på søterritoriet.

Den 1. januar 2024 træder også en ny bekendtgørelse nr. 1443 af 1. dec. 2023 om matrikulære arbejder i kraft. I høringsbrev af 19. oktober 2023  er redegjort for de væsentligste ændringer af bekendtgørelsen.

Vær blandt andet opmærksom på, at kravet i bekendtgørelsens § 41, om at der før udstykning eller arealoverførsel skal foreligge en BBR-meddelelse, er erstattet af et krav om, at der skal foreligge en landinspektørerklæring. Du finder landinspektørerklæringen her

Ændringsloven og bekendtgørelserne kan findes her:

Geodatastyrelsen har lavet en ny vejledning om registrering af ejerlejligheder, der beskriver gældende ret og Geodatastyrelsens administrative praksis ved behandling af sager om registrering af ejerlejligheder. Vejledningen henvender sig primært til landinspektører og andre, der beskæftiger sig med opgaver og rådgivning i relation til opdeling af ejendomme i ejerlejligheder og efterfølgende ændringer af det registrerede.

Hensigten med vejledningen er at give et samlet overblik over regler og praksis, der knytter sig til sager om registrering af ejerlejligheder. Geodatastyrelsen har løbende lagt vejledende notater på hjemmesiden om forskellige problemstillinger. Disse notater er indarbejdet i den nye vejledning om registrering af ejerlejligheder, og vil derfor blive slettet på hjemmesiden ved offentliggørelse af vejledningen.

Udkast til vejledning om registrering af ejerlejligheder har været i ekstern høring fra den 27. oktober 2023 til den 24. november 2023.

Du finder vejledningen her

GST har netop offentliggjort 4 opdaterede kapitler til vejledning om matrikulære arbejder. Det drejer sig om følgende kapitler:

  • 2 (afsætning af skel),
  • 11 (afmærkning og indmåling af skel),
  • 15 (dokumenter og data til ajourføring af matriklen),
  • 19 (ejererklæringer).

Dermed findes der nu 15 opdaterede kapitler til vejledningen, der oprindeligt er fra 2001. Kapitlerne er opdaterede i forhold til de gældende regler i bekendtgørelsen, men også i forhold til de ændrede regler, der træder i kraft den 1. januar 2024.

Hele vejledningen kan findes på gst.dk

 

Den 1. januar 2024 overgår opgaven med registrering af bygninger på fremmed grund og på havet fra Tinglysningsretten til GST. Forud for overgangen af registreringsopgaven har GST afholdt 2 velbesøgte informationsmøder. På møderne blev orienteret om ændringen generelt, men også detaljeret om proceduren i forbindelse med registrering af bygning på fremmed grund i matriklen, samt om hvilken dokumentation, der skal foreligge forud for registreringen og endeligt om den praktiske håndtering i ERPO. Spørgelysten på møderne var stor og vores fornemmelse er, at alle er klædt godt på til den nye ordning.

Se eller gense de slides, der blev præsenteret på møderne her.

Landbrugsstyrelsen har opdateret landinspektørerklæringen vedr. landbrugslovens § 6. Erklæringen er tilgængelig på Landbrugsstyrelsens hjemmeside fra 19. december 2023. For sager indsendt efter 19. december 2023 gælder således, at eventuel erklæring efter landbrugslovens § 6 skal være afgivet på den opdaterede erklæring.

Find den nye erklæring her.

GST holder lukket i perioden 23. december 2023 til 1. januar 2024, begge dage inkl. Henvendelser til bl.a. GST-support kan derfor ikke forventes læst eller besvaret i periode.

2023 var året, hvor GST for første gang måtte varsle forhøjede registreringsgebyrer hele 2 gange. En del af årsagen til gebyrforhøjelserne er en nedgang i antallet af nye ejendomme og ejerlejligheder. En anden vigtig årsag er øgede omkostninger til it-systemerne. Der har ophobet sig en betydelig ”teknisk gæld” i systemerne, hvilket risikerer at medføre ustabilitet og driftstop i forhold til oprettelse, indsendelse og behandling af sager. Derfor skal der ryddes op i gælden så driftsstabiliteten er sikret. Systemudgifternes stigning skyldes også, at den ekstra bevilling, som vi fik tildelt af Grunddataprogrammet i forbindelse med MU-projektet, bortfalder med udgangen af 2023.

Udbuddet af en ny kontrakt for drift og vedligehold af ejendomsregistreringssystemerne har fyldt meget hos GST i det forløbne år. Vi er meget tæt på at være klar til at tildele kontrakten til en leverandør, og når I møder på arbejde efter nytår, skal I ikke mange klik ind på GST’s hjemmeside, for at få oplyst navnet på vedkommende.

I 2022 justerede vi vores interne organisering og etablerede blandt andet et nyt team ”Distribution og Anvendelse af Data”, i daglig tale benævnt DAD. En af teamets første bedrifter har været udviklingen af en ny platform ”Matriklen.dk”, der på lidt længere sigt skal være udstillingsplatformen for alle matrikulære data, aktuelle som historiske. Matriklen.dk erstatter i sin nuværende form bl.a. Webmatriklen og Geodatastyrelsens Kortviser, og giver adgang til kort- og registeroplysninger og registreringsmeddelelser. Matriklen.dk giver også mulighed for at se historik - pt kun 5 år tilbage i tiden, men det bliver bedre. I Matriklen.dk kan man søge på alle anvendte nøgler – også BFE-nummeret.

På det matrikulære område har vi, som nævnt, kunnet konstatere en nedgang i antallet af nye ejendomme, men ikke nogen væsentlig nedgang i antallet af sager. Trods det har vi opfyldt målet om en gennemsnitlig ekspeditionstid, der ikke oversteg 35 dage pr. måned i 9 ud af 12 måneder. I januar sneg ekspeditionstiden sig op på 37 dage, men i resten af året har den gennemsnitlige ekspeditionstid været under 30 dag. Vi ser ind i en gentagelse af de lidt længere ekspeditionstider i januar 2024, dels pga. projekt Ukendte veje, dels en forventning om at sager fremrykkes pga. gebyrstigningerne. På ejerlejlighedsområdet er billedet det samme. Færre nye ejerlejligheder men ikke færre sager.  Målet om en gennemsnitlig ekspeditionstid, der ikke overstiger 14 dage er opfyldt, idet årets længste ekspeditionstider var 8 dage i april og november.

Vi har fået sat punktum for den sidste del af Grunddataprogrammet med indførelsen af en ny model for registrering af bygning på fremmed grund, som træder i kraft den 1. januar 2024. Det er et arbejde, som tog sin begyndelse i 2020 og som har forudsat større ændringer i vores ejendomsregistreringssystemer, modelændringer på Datafordeleren og ændret lovgivning. Folketinget har vedtaget de nødvendige ændringer af udstykningsloven og tinglysningsloven, og vi har udarbejdet nye bekendtgørelser for hhv. matrikulære arbejder og for registrering og noteringer angående ejerlejligheder og bygning på fremmed grund, der alle træder i kraft den 1. januar 2024. Som forberedelse til den nye model for registrering af bygning på fremmed grund har vi desuden i samarbejde med Tinglysningsretten gennemført en harmonisering mellem matrikel og tingbog for at tildele bygningernes BFE-nr. i matriklen til bygningsbladene i tingbogen. Det drejer sig om ca. 24.000 bygningsblade.

Vi har offentliggjort en helt ny vejledning om registrering af ejerlejligheder, som samler vejledningsmateriale helt tilbage fra indførelsen af ejerlejligheder i 1966. Der er offentliggjort yderligere 4 opdaterede kapitler af vejledning om matrikulære arbejder, hvor vi nu kun mangler at opdatere en håndfuld kapitler for at opdateringen af vejledningen fra 2001 er tilendebragt. Vi har stort set afsluttet projektet ”ukendte veje” og registreret vejarealer på den altovervejende del af de 22.000 jordstykker, hvor der var vej i matrikelkortet, men ikke i registret, været i dialog med en lang række anvendere af vores data, indgået i arbejdsgrupper for den modernisering af datafordeleren, der vil ske over de næste par år og meget, meget mere.

Vi takker for samarbejdet i det forløbne år og ønsker alle i landinspektørfirmaerne en god jul samt et godt nytår

Med venlig hilsen

  

Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder

Kontorchefer

Matrikel og Ejendomsregistrering