Orientering fra Geodatastyrelsen - december 2023

Med virkning fra 1. januar 2024 forhøjes såvel de matrikulære gebyrer som gebyrerne for registrering af ejerlejligheder, ligesom der indføres gebyr for stedfæstelse af bygning på fremmed grund eller på havet før påtænkt oprettelse eller ændring af et bygningsblad i tingbogen.

Gebyrsatserne vil herefter være:

 

Matrikulær forandring

Gebyrsats, gældende kr.

Gebyrsats, fra 1. januar 2024, kr.

Udstykning og matrikulering

5.200

5.780

Arealoverførsel

3.900

4.335

Sammenlægning og ansøgt tildeling af matrikelnummer

2.600

2.890

Ændring af internt skel

1.300

1.445

Registrering af ejerlejligheder m.v.

Gebyrsats, gældende kr.

Gebyrsats, fra 1. januar 2024, kr.

Ny ejerlejlighed

1.300

1.590

Ændring af ejerlejlighedsopdeling

650

795

Ændring af fordelingstal

325

398

Stedfæstelse af bygning på fremmed grund eller på havet før påtænkt oprettelse eller ændring af et bygningsblad i tingbogen

 

-

1.193

De nye gebyrsatser gælder for sager, der indkommer til Geodatastyrelsen den 1. januar 2024 og derefter. For sager, der er indsendt til registrering før 1. januar 2024, beregnes gebyrerne efter de nuværende satser, forudsat de indsendte sager opfylder de krav til indhold og dokumentation, der følge af lovgivningen. 

Forhøjelsen af gebyrsatserne er varslet overfor alle landinspektørfirmaer den 31. oktober 2023. På daværende tidspunkt var størrelsen af de forhøjede gebyrer endnu ikke færdigberegnede. Det er de nu, og herefter kan vi konstatere, at det er nødvendigt at forhøje de matrikulære gebyrer med 11% svarende til en forhøjelse på 6% efter de årlige pristalsreguleringer, mens gebyrerne for ejerlejlighedsregistrering må forhøjes med 22% svarende til 17% efter de årlige pristalsreguleringer. 

I varslingsbrevet af 31. oktober 2023 er orienteret om, at gebyrsatser fastsættes således, at der tilstræbes fuld dækning for de omkostninger, der er forbundet med det pågældende gebyrbelagte område. De omkostninger, der skal dækkes af de matrikulære gebyrer, er lønninger til medarbejdere i GST, der arbejder med sagsbehandling, support samt it-drift og -udvikling, samt omkostninger til de eksterne it-leverandører, der forestår vedligehold og udvikling af ejendomsregistreringssystemerne. I henhold til Finansministeriets budgetvejledning punkt 2.3.1 om fastsættelsen af taksten for gebyrer skal væsentlige ubalancer mellem indtægter og omkostninger på det enkelte gebyrbelagte område tilstræbes udlignet over en periode på maksimalt fire år fra og med det år, hvori ubalancen opstår.

Årsagen til forhøjelsen af de matrikulære gebyrer pr. 1. juli 2023 var primært øgede systemomkostninger. Disse dækker for det første helt nødvendige indsatser for at reducere teknisk gæld og lukke sårbarhedshuller (sikker drift). For det andet er den bevilling, der i Grunddataprogrammet var givet til udbygning af it-systemerne (bl.a. håndtering af ejerlejligheder og BPFG), udløbet. Det betyder, at den løbende drift af systemudbygningen nu skal finansieres via gebyrindtægter.

Ved gebyrforhøjelsen i juli 2023 var indregnet en forventning om nedgang i aktiviteten på ejendoms- og ejerlejlighedsområdet, men nedgangen i antallet af nye ejendomme og ejerlejligheder har vist sig større end forventet. Selv om antallet af sager ikke er faldet så markant som antallet af nye ejendomme og nye ejerlejligheder, medfører gebyrstrukturen på såvel det matrikulære område som ejerlejlighedsområdet, at et fald i antallet af nye faste ejendomme påvirker gebyrindtægterne negativt i væsentlig grad.

 

Med venlig hilsen

Jess Svendsen og Torsten Bach Schrøder

Kontorchefer

Matrikel og Ejendomsregistrering