Orientering fra Geodatastyrelsen

Til alle landinspektørfirmaer.

April 2023

Dette orienteringsbrev indeholder information om:

Kvalitet i de matrikulære sager
Det er fortsat kun ca. 55 % af de matrikulære sager, der kan registreres som indsendte. Styrelsen har gennemgået hjemsendelsesbemærkningerne i de matrikulære sager, der er registreret i december 2022 med henblik på at kortlægge de primære fejl og mangler i de revisionsudsatte sager. Dette især for at kunne identificere mulige indsatsområder og eventuelt behov for nye automatiske kontroller, der kan bidrage til at forbedre kvaliteten af sagerne.

Selvom undersøgelsen viser et fald i antallet af hjemsendelser pgra fejlbehæftede måleblade, er målebladet igen i år, der er er den helt store højdespringer i hjemsendelsesstatistikken. Blandt andet af den årsag er GST i gang med at opdatere dokumentet ”huskeliste om målebladet”. Dokumentet vil afspejle GST's praksis i fht. måleblade, og vil snarest kunne findes gst.dk, samme sted som du hidtil har kunnet finde huskelisten. Blandt de tekniske fejl springer især beregningsmåde og arealafvigelser i øjnene. GST har på den baggrund forbedret den automatiske kontrol vedr. arealafvigelser for arealer beregnet efter opmåling, og sætter den snarest i drift som en stop-kontrol ved indsendelsen.

Undersøgelsen viser også, at sidste års idriftsættelse af kontroller, der advarer om, at sagen mangler BBR- og Hvid-erklæring har betydet, at disse dokumenter kun meget sjældent mangler i dag. Undersøgelsen har dog tydeliggjort, at der er behov for at afdække muligheden for at udvikle tilsvarende kontroller, der advarer om, at der kan mangle rådighedsattester og erklæringer om privat fællesvej, idet der ses en ikke ubetydelig stigning i antallet af sager, der må hjemsendes af den grund.

Parallelt med kvalitetsundersøgelsen har vi undersøgt de overordnede hjemsendelses- og genindsendelsesmønstre for 2022. Opgørelsen her viser, at ca. 35% af de hjemsendte sager genindsendes samme eller næste dag, og at 77% af de hjemsendte sager er genindsendt senest 14 dage efter hjemsendelsen.

GST arbejder til stadighed på at udvikle automatiske kontroller, der forbedrer landinspektørens muligheder for at rette åbenbare fejl inden indsendelsen. Konstateringen af, at så stor en del af sagerne kan genindsendes straks giver dog anledning til at bemærke, at ”korrekturlæsning” og dobbelt-tjek af, om de nødvendige dokumenter er vedhæftet sagen, formentligt vil forbedre kvaliteten af sagerne mindst lige så meget som kontrollerne gør det.

Kvalitet i ejerlejlighedssagerne
For ejerlejlighedssagerne er kvalitetsopgørelsen endnu mere dyster. I 2022 kunne kun 45 % af ejerlejlighedssagerne registreres som indsendt. Undersøgelse af hjemsendelsesbemærkningerne i sager, der er registreret i november 2022, viser at den altovervejende del af fejl og mangler knytter sig til ejerlejlighedsfortegnelsen. Der er især tale om uoverensstemmelser mellem oplysninger angivet i ejerlejlighedsfortegnelsen og i ERPO, samt mellem oplysninger i fortegnelsen og på ejerlejlighedskortene.

GST forventer, at den integrerede ejerlejlighedsfortegnelse vil forebygge og begrænse den største del af fejlene knyttet til ejerlejlighedsfortegnelsen, når den er fuldt implementeret. Men vi skal alligevel også her opfordre til at sagerne gives et ekstra kvalitetstjek før indsendelse. Undersøgelsen viser dog også, at sager sjældnere må hjemsendes pga. ufyldestgørende erklæringer fra såvel ejer som landinspektør.

Oprydning i foreløbigt udstillede skel og på advarselslisten
Senest ved indsendelse af en sag til registrering udstilles de foreløbige skel i matrikelkortet. Skellene fremtræder som foreløbige indtil sagen registreres. Hvis sagen aldrig registreres vil skellene til stadighed fremtræde som foreløbige med mindre sagen aflyses.

GST konstaterer, at stadigt flere sager er revisionsudsatte eller afvist af tinglysningsretten i længere tid. I visse tilfælde i flere år. De mange foreløbige skel fra ”gamle” hjemsendte og afviste sager betyder, at temaet med foreløbige skel i matrikelkortet, især i områder med stor aktivitet, bliver uoverskueligt og vanskeligt at anvende for andre brugere, herunder ikke mindst for landets kommuner.

GST har hidtil regelmæssigt mindet landinspektørerne om sager, der enten har været revisionsudsatte eller afvist af Tinglysningsretten gennem længere tid. Oftest giver påmindelsen ikke anledning til reaktion fra landinspektøren. For at undgå, at foreløbige skel fra sager, der af den ene eller anden grund er opgivet, fylder i matrikelkortet, vil styrelsen derfor fremover slette de sager, der har været hjemsendt eller afvist i mere end et år, med mindre landinspektøren har meddelt, at sagen fortsat forventes afsluttet. Ingen sager vil dog blive slettet uden at der er givet et passende varsel om at det vil ske, og også at ingen sager slettes, når landinspektøren har oplyst, hvornår genindsendelse hhv. genanmeldelse forventes at kunne ske.

På samme måde som de uaktuelle foreløbige skel forurener matrikelkortet fylder gamle og uaktuelle sagsudtræk advarselslisten og gør listen utroværdig. GST fortsætter derfor arbejdet med at minde om sagsudtræk, der ikke har været rørt i mere end to år mhp. at slette de udtræk, der ikke længere er relevante, men skal samtidigt opfordre til, at landinspektørerne er opmærksomme på at slette eller annullere sagsudtræk, der ikke længere er relevante. En sådan opmærksomhed vil gøre advarselslisten troværdig, og gøre det overskueligt at respektere eventuelle advarsler om overlap med igangværende sagsudtræk, hvilket er i alles interesse.

Vær omhyggelig med sagsbeskrivelsen i udstykningskontrolskemaet (UKS)
På mødet i UKS-følgegruppen i februar 2023 efterlyste repræsentanter fra kommunerne, at landinspektørerne er mere omhyggelige med detaljeret at beskrive den matrikulære sag i skemaets sagsbeskrivelsesfelt. Ønsket er, at det tydeligt og umiddelbart fremgår af beskrivelsen, hvad den matrikulære sag drejer sig om, på samme måde som det typisk skete i følgebreve til den tidligere ”grønne erklæring”. En sådan mere udførlig beskrivelse af den matrikulære sag vil lette de kommunale sagsbehandleres arbejde væsentligt og begrænse risikoen for, at der opstår misforståelser om sagens indhold og de matrikulære forandringer. Misforståelser der i værste fald fører til revisionsudsættelser, fordi besvarelsen af UKS forekommer uklar.

Ejerens og landinspektørens "lykke- og fromme-erklæring" kan ikke dokumentere vejret til restejendommen
GST finder anledning til at præcisere, at en ”lykke- og fromme-erklæring” kan kun anvendes som dokumentation for vejret for det areal, der afgives fra restejendommen. Dette fremgår af bekendtgørelse om matrikulære arbejder § 6, stk. 1, nr.2 hvorefter der, inden registrering af de matrikulære forandringer, skal foreligge: ”erklæring fra ejeren af den ejendom, hvorfra arealet afgives, om, at der efter dennes bedste overbevisning er vejret for arealet, og erklæring fra landinspektøren om, at landinspektøren ikke finder grund til at tvivle på, at arealet har denne vejret”.

En ”lykke- og fromme-erklæring” kan således ikke anvendes som dokumentation for en ændret vejret for restejendommen. Hvis de matrikulære forandringer betyder, at restejendommens adgang til offentlig vej fremover skal ske ad en anden privat fællesvej end hidtil, må denne nye vejret dokumenteres ved erklæring fra ejeren af den ejendom vejen fører over eller ved anden dokumentation for vejretten, jf. bekendtgørelsens § 6, stk. 1 nr. 1 og 3.

Lovændringen vedr. Bygninger På Fremmed Grund er udsat
På grund af folketingsvalget i oktober 2022 og den efterfølgende periode med regeringsdannelse kunne Folketinget ikke nå at behandle de mange lovforslag, som var sat på lovprogrammet for indeværende folketingsår. Justitsministeriet valgte derfor at tage lovforslaget til ændring af tinglysningsloven af lovprogrammet. Vi forventer, at det bliver fremsat til oktober med ikrafttrædelse 1. januar 2024. GST påregner at udarbejde udkast til de detaljerede regler i en bekendtgørelse om stedfæstelse af BPFG i Q2, således de kan være klar til lovens ikrafttræden. Efter den forventede vedtagelse af lovforslaget vil rettigheder over en nyoprettet BPFG kun kunne tinglyses, når BPFG’en er noteret i matriklen med BFE-nr. og stedfæstet af en landinspektør.

Status på projekt "Sikring af MIA"
Fase et og to af projektet er idriftsat, og det er nu muligt at udarbejde alle matrikulære sager, der ikke forudsætter CAD-arbejde, i ERPO. Indtil videre har især GST selv gjort brug af muligheden, men vi kan se, at enkelte landinspektørfirmaer også har udarbejdet sager i ERPO. Herfra skal lyde en opfordring til alle landinspektørfirmaer om at udarbejde så mange sager i ERPO som muligt. Selv om funktionaliteterne i fase et og to er gennemtestede før idriftsættelsen kan den daglige brug af systemet afsløre uhensigtsmæssigheder, som der bør tages højde for i forbindelse med idriftsættelsen af fase tre.
Forventningen er fortsat, at projektets tredje fase sættes i drift ultimo 2023. Som tidligere omtalt planlægges ikke afholdt testfest i den forbindelse, men landinspektørbranchen vil naturligvis blive inddraget i testarbejdet forud for idriftsættelsen.

Windows 11 understøtter formentlig MIA
I Orientering fra Geodatastyrelsen december 2022 anbefalede vi tilbageholdenhed i fht. opgradering til Windows 11 på maskiner, der anvendes til MIA, idet det endnu ikke var afklaret om Windows 11 understøtter MIA. Vi har nu testet i de allerfleste hjørner af systemet og har ikke konstateret særlige udfordringer i den forbindelse. Der er kan dog være ”kroge” vi ikke har testet, og kan derfor fortsat ikke med sikkerhed sige, at MIA understøttes fuldt ud af Windows 11. På den baggrund anbefaler vi fortsat tilbageholdenhed i fht. opgradering til Windows 11 på maskiner, der anvendes til MIA.

Kendelser fra Landinspektørnævnet
Landinspektørnævnets kendelser findes i anonymiseret form på nævnets hjemmeside, landinspektoernaevnet.dk under fanebladet "Kendelser".

Landinspektørnævnets seneste kendelser er:

  • Kendelse af 10. november 2022 om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med ejendomsberigtigelse mod gadejord (sag nr. 504)
  • Kendelse af 18. november 2022 om en landinspektørs sene fremsendelse af en skelforretningsprotokol og manglende oplysninger om muligheden for at indbringe spørgsmålet om fordelingen af omkostningerne for hegnssynet inden 8 uger (sag nr. 518)
  • Kendelse af 24. november 2022 om en landinspektørs sene registrering af fire skelforretningssager og et landinspektørfirmas manglende tilsyn med selskabets sagsgange (sag nr. 532)