Orientering fra Geodatastyrelsen

Til alle landinspektørfirmaer

Marts 2022

Dette orienteringsbrev indeholder information om: 

Ny aftale mellem Kirkeministeriet og GST om registrering af sognegrænseændringer
Den 14. februar 2022 har Kirkeministeriet og GST indgået en ny aftale om kompetencefordelingen ved registreringer af sognegrænseændringer i matriklen.

Aftalen betyder, at Kirkeministeriets forudgående godkendelse af sognegrænseændringer alene er nødvendig, når der sker overførsel af beboede arealer eller arealer, der agtes bebygget med boligbyggeri. Størrelsen af det overførte areal er uden betydning, ligesom det også er uden betydning, om overførslen sker ved berigtigelse eller ved arealoverførsel.

Forsinkelse af funktion for tidlig tildeling af adresser til ejerlejligheder og fase to i projekt "Sikring af MIA"
På grund af forsinkelse af leverancen af den release til bl.a. ERPO, der var planlagt idriftsat i januar, bliver bl.a. funktionen med tidlig tildeling af adresser til nye ejerlejligheder - og dermed muligheden for at anvende den integrerede ejerlejlighedsfortegnelse - forsinket. Der har desværre været væsentlige udfordringer med nogle af de forbedringer, der indgår i releasen, og releasen forventes derfor tidligst idritftsat til april. 

Forsinkelsen påvirker også fase to i projekt "Sikring af MIA", der nu forventes idriftsat til juni. 

PLF-sagsbidraget er nedsat
Den høje matrikulære aktivitet i såvel 2020 og 2021 har betydet en væsentlig større indtægt fra sagsbidragene en forudsat i MAO-business-casen. Sagsbidraget er derfor nedsat fra 656 kr. til 400 kr., begge beløb ekskl. moms for sager indsendt efter 1. januar 2022. 

Kvalitet i de matrikulære sager og nye automatiske kontroller
Der er fortsat mange fejl eller mangler i de matrikulære sager. Kun ca. 55% af sagerne kan registreres som indsendt.
GST har gennemgået hjemsendelsesbemærkningerne i ca. 100 af de sager, der er registreret i december 2021. Gennemgangen viser, at det fortsat er målebladene og manglende dokumenter, der er årsagen til den altovervejende del af revisionsudsættelserne.

Til gengæld viser gennemgangen et fald i antallet af tekniske fejl, som f.eks. forkerte skeltyper og kvalitetsklasser på skelpunkter.

Til forbedring af kvaliteten i sagerne har GST opsat automatiske kontroller, der forhindrer indsendelse af sager uden BBR-meddelelse og Hvid Erklæring i de sagstyper, hvor erklæringerne altid skal foreligge. Der er også opsat en kontrol, som ad\u0002varer om, at et Udstykningskontrolskema fra mere end én kommune kan være nødvendigt.

I forhold til udarbejdelse af måleblade skal GST henvise til vores ”Huskeliste for måleblade”, der kan findes på gst.dk

Husk at indberette ændringer i firmaerne – også ved til- og fratrædelse
GST konstaterer ofte, at en landinspektør med beskikkelse har fået nyt ansættelsessted, uden at GST har fået besked herom.

Det giver anledning til at minde om den pligt til at oplyse herom, som påhviler både landinspektøren og landinspektørfirmaet. Samtidig bedes det oplyses, hvordan eventuelle igangværende sager og oprettede sagsudtræk skal håndteres.

Du kan læse mere om Landinspektørers- og landinspektørvirksomheders oplysningspligter her.

Husk at slette sagsudtræk, der ikke længere er relevante
GST gennemførte i 2020 og 2021 en oprydning i sagsudtræk, der ikke havde været rørt i mere end to år. Ud af 470 sagsudtræk var alene 25 fortsat relevante . Resten kunne slettes. En hurtig optælling viser, at der i dag er 230 sagsudtræk, der ikke ar været rørt de sidste to år. En del af disse er formentligt ikke længere relevante.

De mange gamle sagsudtræk betyder, at advarselslisten mister sin troværdighed, og at alle modtager unødigt mange advarselsmails om konflikt med andre sagsudtræk.

Derfor: Ryd op og slet sagsudtræk, der ikke længere er relevante. 

Video om udstykningskontrollen på gst.dk
I oktober 2021 afholdt GST et virtuelt møde for medarbejdere i landets kommuner, der arbejder med udstykningskontrolskemaet. På mødet blev den nye Vejledning om udstykningskontrollen præsenteret og gennemgået med særligt fokus på kommunernes rolle i udstykningskontrollen. 

Præsentationen blev optaget og er nu tilgængelig på gst.dk. Selvom præsentationen især er henvendt til kommunerne, vil medarbejdere på landinspektørkontorerne og studerende også kunne have glæde af at se den.

Du kan se den her

Mange nye ejendomme og ejerlejligheder i 2021
Igen i 2021 registrerede GST mere end 25.000 nye ejerlejligheder og ejendomme. Ikke overraskende er den altovervejende del af de nye ejerlejligheder oprettet i og omkring de større byer. Det er måske mere overraskende, at hele 40 % af de nye byggegrunde er udstykket i Region Midtjylland.

Læs mere om udstykningsaktiviteten i 2021 her

Kendelser fra Landinspektørnævnet
Landinspektørnævnets kendelser findes i anonymiseret form på nævnets hjemmeside, landinspektørnaevnet.dk under fanebladet "Kendelser".

Landinspektørnævnets seneste kendelse er:

  • Kendelse af 21. december 2021 om en landinspektørs handlemåde i forbindelse med en skelforretning.