Søg tilladelse til søopmåling

Vilkår for søopmåling 
Efter ansøgning kan Geodatastyrelsen give tilladelse til søopmåling, der fortages i forbindelse med private og akademiske formål.

Det er et vilkår for tilladelsen, at de resulterende opmålingsdata indsendes til Geodatastyrelsen, der vederlagsfrit kan benytte disse data bl.a. ved udgivelsen af søkort og nautiske publikationer. Herudover må opmålingsresultaterne ikke videregives til andre end den, der har bestilt arbejdet udført.

Udenlandske opmålingsfartøjer
Såfremt der forventes anvendt udenlandske skibe/fartøjer til søopmåling, skal disse have særlig tilladelse til at arbejde på dansk område. Denne tilladelse vil blive indhentet af Geodatastyrelsen i forbindelse med behandlingen for privatejede udenlandske skibe. Såfremt der er tale om udenlandske statsskibe skal ansøgning om tilladelse til arbejde på dansk område fremsendes via diplomatiske kanaler af flagstaten.

Hvad skal ansøgningen indeholde?
Ansøgning om søopmåling skal sendes til Geodatastyrelsen senest 3 uger før planlagt påbegyndelse. Ansøgningen om tilladelse til søopmåling skal indeholde følgende oplysninger:

 • Ansøger: Navn, adresse, firma/afdeling, postnummer, by, e-mail og telefonnummer
 • Rekvirent af pågældende opmåling: Firma/afdeling, adresse, kontaktperson postnummer, by, e-mail og telefonnummer
 • Position for opmålingen: Skitse med nøjagtig angivelse af det område, hvor opmålingen ønskes foretaget, med koordinatliste for opmålingsområdet, angivet både i geografiske koordinater (grader, minutter og decimalminutter) i WGS84
 • Formålet med opmålingen
 • Tidspunkt for opmålingens planlagte påbegyndelse og forventede afslutning.
 • Fartøjsmateriel: Angivelse af hvilket fartøjsmateriel, der ønskes anvendt med oplysning om det enkelte fartøjs navn, nationalitet, kaldesignal, IMO-nr, MMSI-nr. og ejerforhold.
 • Opmålingsudstyr: Angivelse af hvilket opmålingsudstyr, der vil blive anvendt i forbindelse med opmålingen.
 • Erklæring om, at Erhvervsministeriets tilladelse til opstilling af eventuelle nødvendige elektroniske positionsbestemmelsessystemer foreligger
 • Erklæring om, at opmålingsarbejdet til enhver tid vil kunne inspiceres og kontrolleres af Geodatastyrelsen
 • Erklæring om, at opmålingsresultatet ikke videregives til andre end den, der har bestilt arbejdet udført. Såfremt resultatet indgår i udbudsmateriale eller lignende, skal det være forsynet med påtegning om, at det ikke må videregives til uvedkommende, men kun må benyttes i forbindelse med den anførte opgave og tilbageleveres ejeren efter endt brug.
 • Erklæring om, at opmålingsdata efter opmålingens afslutning indsendes til Geodatastyrelsen, og at Geodatastyrelsen vederlagsfrit kan anvende de modtagne opmålinger og oplysninger, herunder indlægge de modtagne data i Geodatastyrelsens dybdedatabase samt benytte de modtagne data ved udgivelse af søkort og nautiske publikationer.

Observerede objekter som er til fare for trafikken
Såfremt der under opmåling konstateres objekter eller læge dybder, der umiddelbart kan være til fare for sejladsen, skal straks afgives melding til Geodatastyrelsen, Værnsfælles Forsvarskommando, og Søfartsstyrelsen.

Olieudslip
Såfremt der under vragafsøgning konstateres olieudslip fra vraget, skal melding straks afgives til Værnsfælles Forsvarskommando og Søfartsstyrelsen.

Husk opmålingstilladelsen
En kopi af opmålingstilladelsen skal medbringes ombord på samtlige opmålingsfartøjer og på forlangende forevises Søværnets skibe. Elektronisk kopi i pdf.-format accepteres.