Effekten af frie geografiske grunddata

Publiceret 26-05-2014

Geodatastyrelsen har fået udviklet et analysedesign, der skal bruges til at værdisætte geodata.

Som en del af Regeringens og KL’s grunddataprogram blev en stor del af Geodatastyrelsens data stillet frit til rådighed den 1. januar 2013. Forventningen til de frie geodata er, at de kommer til at bidrage til en mere effektiv offentlig sektor og til vækst i den private sektor. Frisætning af geodata er desuden en del af en international trend og Danmark er foregangsland. Fritagelsen for betaling af geografiske data for borgere og virksomheder, og dermed fjernelsen af en væsentlig barriere for anvendelsen af data, er en markant ændring i adgangen til offentlige data. Geodatastyrelsen har derfor vurderet, at det samfundsmæssigt er relevant at undersøge, hvilke effekter frisætningen har.

For at måle effekten har Geodatastyrelsen bedt Deloitte om at udvikle et analysedesign, der kan bruges til at værdisætte geodata og på det grundlag gennemføre en baseline-måling for værdien af Geodatastyrelsens geodata i 2012, dvs. før frisættelsen af geodata. Baseline-målingen skal bruges som sammenligningsgrundlag for en eftermåling, som planlægges gennemført i 2016.

Analysedesignet består af en forandringsteori, et metodegrundlag og en datastrategi. Forandringsteorien beskriver den forventede effekt af geodata led for led fra udbud til anvendelse og skal sikre, at analysedesignet kan indfange effekter af frisætningen i 2016. Metodegrundlaget omfatter kortlægning, opgørelse og beregning af effekterne af brugergruppernes udnyttelse af geodata. Endelig er datastrategien en strategi for valg af og tilgang til at indsamle empiri til brug for beregningerne i metodegrundlaget.

Baseline-målingen omfatter beregninger af de økonomiske effekter som følge af Geodatastyrelsens geodata før de blev frisat. Målingen viser, at den samfundsøkonomiske værdi i 2012 (effekt i forhold til produktion og effektivisering) ved at bruge Geodatastyrelsens geodata er på 1,6 mia. kr. I beregningerne indgår ikke velfærdsgevinster som fx tidsbesparelser for private borgere, forbedret miljø eller mere sundhed ligesom gevinster ved afledt produktion i andre erhverv ikke indgår.

Deloitte vurderer på baggrund af kvalitative data fra det traditionelle marked, at der vil være en begrænset vækst i den georelaterede omsætning på 5,5 % frem mod 2015, men siger dog samtidig: ”de frie geodata er gået fra at være et element, der ikke i sig selv var drivende for innovation, men en omkostningsfaktor, til at være en egentlig faktor, der driver udviklingen af nye produkter og ydelser.” De siger endvidere, at frisætningen har sat skub i innovationsaktiviteterne i eksisterende virksomheder og ført til dannelsen af nye virksomheder. Nye aktører interesserer sig for geodata og investerer i anvendelsen. I det private er det fx softwareproducenter, detailhandlen, banker og forsikringsbranchen. I det offentlige gælder det fx skole-, sundheds- og socialområdet.

Deloitte har endvidere vurderet barrierer i forhold til udnyttelse af geodata. De primære barrierer knytter sig til distribution af data. Desuden er der i mindre omfang barrierer hos brugerne og som følge af markedsusikkerhed.

Du kan læse Deloittes rapport her.