Status for ekspedition af matrikulære sager

Information om den aktuelle gennemsnitlige ekspeditionstid for behandlingen af matrikulære sager tilstræbes offentliggjort ugentligt.

Status den 12. marts 2018:
Den ældste sag, hvor sagsbehandlingen endnu ikke er begyndt, er indsendt den 21. november 2017. Der er i alt 2334 uekspederede matrikulære sager.

Hastesager:

I ejendomsdannelsen er sagsbehandlingen i Geodatastyrelsen det sidste led i en lang proces, der også omfatter sagsbehandling hos f.eks. landinspektør, kommune og evt. andre offentlige myndigheder, advokat m.fl. Grundejere og deres rådgivere skal være opmærksomme på sagsbehandlingstiden i Geodatastyrelsen, når de planlægger deres sag, og på at sager normalt ikke kan forventes opprioriteret i forhold til andre sager. 

Den praktiserende landinspektør kan anmode om, at sager behandles hurtigt. Styrelsen prioriterer hensynet til lighed særdeles højt og hovedreglerne for at få en sag hastebehandlet er,

  •   at der er risiko for en uforudset betydelig økonomisk udgift,
  •   at forudsætningen for at sagen kan registreres i modsat fald bortfalder eller
  •   at sagen spærrer for færdiggørelsen af en anden matrikulær sag 

Anmodning om hurtig sagsbehandling kan således ikke begrundes med, at man ønsker at undgå mellemfinansiering, at nye parceller allerede er solgt eller at sagens behandling har været lang inden den sendes til registrering i matriklen. Geodatastyrelsen kan i enkeltstående tilfælde vælge at hastebehandle en sag, selvom de opstillede kriterier efter hovedreglerne ikke foreligger, hvis særligt tungtvejende hensyn begrunder en undtagelse.  

Geodatastyrelsen tilstræber at holde en ekspeditionstid på under 1 måned for de sager, som Geodatastyrelsen behandler hurtigt.