Status for ekspedition af matrikulære sager

Information om den aktuelle gennemsnitlige ekspeditionstid for behandlingen af matrikulære sager tilstræbes offentliggjort ugentligt.

Status den 15. januar 2018:
Den ældste sag, hvor sagsbehandlingen endnu ikke er begyndt, er indsendt den 2. oktober 2017. Der er i alt 2297 uekspederede matrikulære sager.

Hastesager:

I ejendomsdannelsen er sagsbehandlingen i Geodatastyrelsen det sidste led i en lang proces, der også omfatter sagsbehandling hos f.eks. landinspektør, kommune og evt. andre offentlige myndigheder, advokat m.fl. Grundejere og deres rådgivere skal være opmærksomme på sagsbehandlingstiden i Geodatastyrelsen, når de planlægger deres sag, og på at sager normalt ikke kan forventes opprioriteret i forhold til andre sager. 

Den praktiserende landinspektør kan dog i særlige tilfælde anmode om, at sager behandles hurtigt. Forudsætningen for, at en sag kan fremmes, er, at der

  • er risiko for en uforudset betydelig økonomisk udgift,
  • at forudsætningen for at sagen kan registreres i modsat fald bortfalder
  • eller, at sagen spærrer for færdiggørelsen af en anden matrikulær sag 

Anmodning om hurtig sagsbehandling kan således ikke begrundes med, at man ønsker at undgå mellemfinansiering, at nye parceller allerede er solgt eller at sagens behandling har været lang inden den sendes til registrering i matriklen.

Geodatastyrelsen tilstræber at holde en ekspeditionstid på under 1 måned for de sager, som Geodatastyrelsen behandler hurtigt.