Nyheder fra Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen

Indhold:

 

Velkommen

Dette nyhedsbrev henvender sig til dig, som er interesseret i Geodatastyrelsens ejendomsdata og særligt til de medarbejdere rundt omkring i landets kommuner, på landinspektørkontorerne og i Tinglysningsretten, der arbejder med ejendomsdannelsen og ejendomsdata.

Geodatastyrelsen har ansvaret for to projekter i ejendomsdataprogrammet, Matriklens Udvidelse og Ejerfortegnelsen. Læs mere om ejendomsdataprogrammet og vores projekter her:

Vi forsøger at vælge og vægte nyhederne, så de kan svare på de spørgsmål, som vi tror du måtte have. Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, hvis du vil vide mere og har forslag til indhold af nyhedsbrevet.

Dette 1. nyhedsbrev handler primært om konsekvenserne af den nylig udmeldte forsinkelse i grunddataprogrammet og om den slutbrugertest for Matriklens Udvidelse, der skal afholdes i foråret 2018.

I løbet af foråret vil vi blandt andet fortælle om resultaterne fra slutbrugertesten og om den praktiske gennemførelse af implementeringen af første del af Matriklens Udvidelse i juni 2018, fx it-lukkevinduer, altså tidspunkter, hvor registrene lukkes i forbindelse med opdateringer, uafsluttede sager og overgangsregler, support og organisering.

undefined

Ny tidsplan for ejendomsdataprogrammet

Digitaliseringsstyrelsen meddelte i midten af november, at implementeringen af ejendomsdataprogrammet udskydes til sommeren 2019.
Den reviderede tidsplan for grunddataprogrammet er fremlagt for Folketingets Finansudvalg, som skal træffe beslutning om godkendelse.

Stabilt ejendomsdatagrundlag

I Digitaliseringsstyrelsens nyhed står der blandt andet, ”Grunddataprogrammet flytter idriftsættelsen af registrene på ejendomsområdet fra maj 2018 til maj/juni 2019, så SKAT’s nye ejendomsvurderingssystem kan komme i luften som planlagt på et sikkert og stabilt ejendomsdatagrundlag.”
Dermed skabes der ”mest mulig ro om statens og kommunernes inddrivelse af skat af fast ejendom i 2018-2019”
Se hele nyheden her:

Dele af Matriklens Udvidelse klar i 2018

Den udmeldte forsinkelse betyder, at implementeringen af dele af Matriklens Udvidelse bliver udskudt fra foråret 2018 til foråret 2019, mens Ejerfortegnelsen i sin helhed, bliver udskudt til foråret 2019.

I projektet Matriklens Udvidelse bliver ændringerne vedrørende ejendomstypen samlet fast ejendom (jordstykker) implementeret i juni 2018, mens registreringen af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund først overføres til Geodatastyrelsen i foråret 2019. Herved kan de forbedringer, der er udviklet vedrørende samlet fast ejendom, tages i brug så tidligt som muligt.

I juni 2018 lancerer Geodatastyrelsen således en ny Ejendomsregistrerings-portal, forkortet til ERPO. Ejendomsregistrerings-portalen bliver den fremtidige platform, særlig for kommunerne og landinspektørerne, til kommunikation, sagsudarbejdelse, indberetning og kontrol af ændringer af alle typer af fast ejendom. I første omgang alene for samlet fast ejendom.

Praktiske konsekvenser af implementeringen af ERPO I sommeren 2018

Indtil videre skal landinspektørerne fortsat udarbejde matrikulære sager i MIA.
Når opgaven er færdig i MIA hentes sagen ind i ERPO, hvor der er en række nye muligheder, fx for kontrol for landinspektørerne og optimering af arbejdsgange for sagsbehandlerne i Geodatastyrelsen.
Vi indfører BFE nummeret, som er en tidlig og entydig identifikation af fast ejendom, allerede fra ejendommens projektstadie. Dette giver en øget sikkerhed, da det er et id, som vil følge ejendommen gennem de mange transaktioner, der finder sted, inden ejendommen er solgt, belånt og bebygget.
Samtidig skal landinspektørerne indberette en ny adressevektor for nye ejendomme, som vil være med til at gøre det digitale vejnet endnu bedre, fx til brug for ambulancekørsel eller katastrofe beredskab.
Læs mere i afsnittet om CAD.

Ved indførelsen af ERPO bliver det muligt at forbedre og digitalisere udstykningskontrollen for samlet fast ejendom og det som nu kendes som ”det grønne skema”. Det nærmere tidspunkt for kommunernes og landinspektørernes ibrugtagning af den nye digitale udstykningskontrol, vil blive meldt ud, når en ny bekendtgørelse om udstykningskontrollen har været i høring – høringen bliver i første kvartal 2018.

Videre implementering i 2019

Når registreringen af ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund i foråret 2019 overføres til Geodatastyrelsen vil disse to ejendomstyper også blive implementeret i ERPO. Samtidig bliver de sidste autoritative ejendomsregistre implementeret, nemlig Ejerfortegnelsen og BBR 2.0.

I kommende nyhedsbreve, i løbet af foråret, vil vi fortælle mere indgående om de praktiske konsekvenser af implementeringen af første del af Matriklens Udvidelse i juni 2018, fx it-lukkevinduer, altså tidspunkter hvor registrene lukkes i forbindelse med opdateringer, uafsluttede sager og overgangsregler, support og organisering.

undefined

Fremtidig ejendomsdannelse

Sagsflowet i ejendomsregistreringen vil trinvis blive som vist i skitsen nedenfor:
Ejendomsregistrerings-portalen, ERPO, bliver i fremtiden den centrale platform for sagsudarbejdelse, indberetning og kontrol ved oprettelse og ændring af alle typer af fast ejendom. Udstykningskontrollen og ”det grønne skema” bliver også digitaliseret og får en bedre systemunderstøttelse på ERPO.
Desuden udveksler ERPO data med en række andre autoritative registre fra grunddataprogrammet, og Datafordeleren.. Endelig vil den nye ”tinglysningssløjfe” blive en del af sagsflowet, før ejendomsændringerne kan registreres hos Geodatastyrelsen. Læs mere om blandt andet tinglysningssløjfen i nyhedsbrevet i løbet af foråret.

undefined

CAD

Når første del af Ejendomsregistrerings-portalen (ERPO) går i luften i juni 2018, skal praktiserende landinspektører indberette en ny adressevektor for alle nye samlede faste ejendomme.

Senere, når ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund bliver en del af portalen, vil det medføre flere ændringer for CAD-leverandørerne

I grunddataprogrammet er det et grundlæggende princip, at data skal indberettes til grunddataregisteret af den part, der føder data, således at eventuelle dobbeltindtastninger undgås.
I den forbindelse er det aftalt, at landinspektørerne skal indberette en såkaldt "adressevektor" for alle nye samlede faste ejendomme til Danmarks Adresse Register (DAR). Adressevektoren skal bestå af henholdsvis et vejpunkt og et adressepunkt, som gennem ERPO indberettes til DAR.

Adressevektoren oprettes i landinspektørens CAD i forbindelse med den matrikulære sag og skal importeres i ERPO i GML-format. GST sender information til CAD-leverandørerne omkring dette GML-format.

Der vil blive udarbejdet vejledning til landinspektørerne omkring både denne og efterfølgende nye opgaver. CAD-leverandørerne får naturligvis direkte besked.

 

Slutbrugertest

Som en del af arbejdet med etableringen af Matriklens Udvidelse gennemfører Geodatastyrelsen den 26. februar til 2. marts 2018 en slutbrugertest, hvor vi skal gennemprøve sagsflowet mellem landinspektørfirmaet, kommunen, Tingslysningsretten og Geodatastyrelsen.

Vi har forberedt nogle scenarier, som deltagerne skal gennemføre for at sikre, at både sagsflow og arbejdsprocesser fungerer.

Til testen inviterer vi erfarne sagsbehandlere fra kommunerne, landinspektørfirmaerne, Tinglysningsretten og Geodatastyrelsen. De skal teste funktionaliteten for alle ejendomstyper, både samlet fast ejendom, ejerlejligheder og bygninger på fremmed grund.

Input fra slutbrugertesten vil også give værdifuldt input til at forbedre systemet.